Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1994/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 56. kötet, 1994. 3-4.füzet

Egyesületi közlemények

1994. évi eseménynaptár

január 14.: Elnökségi ülés. Az elnökség megtárgyalta az évi közgyûlési elõkészületeket, megállapította a közgyûlést elõkészítõ választmányi ülés idõpontját és napirendjét. Állást foglalt a magyarországi doktori ösztöndíjak odaítélése és az átképzési kérések ügyében. Döntött az együttmûködésrõl az Ybl Miklós Fõiskolával, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár támogatásáról, valamint a kutatási megbízásokról.

február 18.: Az EME és a budapesti Ybl Miklós Mûszaki Fõiskola együttmûködési megállapodást kötött.

február 26.: Választmányi ülés.: A választmány megtárgyalta és jóváhagyta az évi közgyûlésen elõterjesztendõ fõtitkári, gazdasági tanácsosi és ellenõri jelentést, valamint a jogtanácsosi beszámolót. Megvitatta és jóváhagyta az évi munka- és kiadói tervet. Jóváhagyta az Egyesület ingatlanainak javításához szükséges költségeket, az újabb belépési kéréseket, elfogadta a tagdíjak felemelésérõl szóló javaslatot, és a kutatások támogatására pályázat kiírását határozta el.

Temesvár, március 14.: Kossuth Lajos halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezések során az EME részérõl Benkõ Samu elnök tartott elõadást.

március 19.: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évi — tisztújító — közgyûlése a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. (Iratait lásd elõzõ számunkban.)

március 26.: Elnökségi ülés. Az elnökség megtárgyalta az önálló szakosztályi mûhelymunka kialakításának a támogatását, elhatározta egy jogi szakbizottság létrehozását azzal a feladattal, hogy dolgozza ki az Egyesület vagyoni követeléseinek érvényesítéséhez szükséges teendõket. Kiadványainak egységesítését kiadói tanácsra bízta (tagjai: Csetri Elek, Dávid Gyula és Faragó József); ugyanakkor felkérte Csetri Eleket az Erdélyi Múzeum felelõs  szerkesztõi teendõinek ellátására. Felkérte Jakó Zsigmond professzort, hogy továbbra is vállalja el az ingatlanok megfelelõ helyreállításának és a könyvtár megszervezésének irányítását. Megtárgyalta részvételünket az RMDSZ Szövetségi Egyeztetõ Tanácsában, az Egyesület anyagi javainak leltározását, a tagdíjak nyilvántartását, a fiatalság és vidék bevonását az egyesületi munkába.

Budapest, március 28.: A Farkasréti temetõben Benda Kálmánt, Egyesületünk önzetlen barátját és támogatóját Jakó Zsigmond és Benkõ Samu búcsúztatta.

március 31.: Az EME központi irodájában Benkõ Samu elnöknek átnyújtották a Magyar Köztársaság érdemrendje középkeresztjét.

április 9.: A Romániai Magyar Könyvescéh alakuló ülése. A romániai magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem érdekvédelmi és érdekképviseleti szerveként megalakult Könyvescéhnek az EME is tagja. Az alakuló ülésen Egyesületünket Kiss András fõtitkár képviselte.

április 16.: Kossuth Lajos halálának 100. évfordulója alkalmával Egyesületünk Kolozsvárt, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében tudományos emlékülést rendezett, ahol Kiss András bevezetõje után a következõ elõadások hangzottak el: Csetri Elek: Kossuth és Wesselényi; Orosz István (Debrecen): Az úrbéres föld tulajdonjogi helyzete Kossuth nézeteiben; Egyed Ákos: Kossuth és a székelyek 1848-ban; Pölöskei Ferenc (Budapest): Kossuth és az államforma kérdése a szabadságharc idején; Imreh István: Kossuth a bálványosváraljaiak emlékezetében; Benkõ Samu: Kossuth történetfilozófiája. Az elõadások szövege megjelent az Erdélyi Tudományos Füzetekben (219. szám.)

április 19.: Együttmûködési megállapodás-tervezet készült az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata és Kiadói Bizottsága között a diákok számára történõ egyetemi jegyzetek adományozásáról.

Debrecen, április 28—29.: A Debreceni Akadémiai Bizottság Regionális Tudományos Rendezvényén az EME-t Egyed Ákos szakosztályi elnök képviselte.

április 30.: Választmányi ülés. A választmány megtárgyalta a magyarországi doktori képzés hazai vonatkozásait és a külföldön szerzett diplomák nosztrifikálásának ügyét. Állást foglalt amellett, hogy kizárólagos magyarországi doktori képzésre csak a hiány-szakterületek esetében tartja indokoltnak ösztöndíj juttatását, és javasolja, hogy az ösztöndíjkeret jó részét az országban doktorálók támogatására, magyarországi részképzésére fordítsák. Megtárgyalta és döntött az EME további jogfenntartó lépéseirõl, könyvkiadói tevékenységünk megszervezésérõl, Egyesületünk budapesti bemutatkozó rendezvényérõl, valamint a romániai magyar értelmiség lehetséges feltérképezésérõl. Jóváhagyta az újabb belépési és alapító tagsági kéréseket.

Szilágysomlyó, május 14.: Kossuth-emlékülés, halálának 100. évfordulóján. Kiss András bevezetõje után elõadást tartott Csetri Elek és Imreh István.

Budapest, június 17.: Gróf Bethlen István hamvainak a Kerepesi temetõben végleges nyugvóhelyére történt temetésén Jakó Zsigmond, az EME volt elnöke mondott búcsúbeszédet.

június 23.: Elnökségi ülés. A Magyar Tudományos Akadémia egyéves ösztöndíj-pályázatára beérkezett jelentkezések elbírálása.

Nagyenyed, szeptember 10.: Testvéregyesületünk, az Erdélyi Gazdasági Egylet megalakulásának százéves, valamint egykori nagyérdemû elnöke, Szász Pál halálának negyvenéves évfordulója alkalmával a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete által rendezett megemlékezésen Egyesületünk részérõl Benkõ Samu elnök vett részt és elõadást tartott Az EMGE 150 éves tevékenysége az erdélyi mezõgazdaság szolgálatában címmel.

október 7.: Elnökségi ülés. Az Elnökség elfogadta az új központi irodába való költözésrõl, a vele járó költségekrõl és a személyi állományban történt változásokról szóló beszámolót, döntött részvételünkrõl az Illyés Alapítvány szakkuratóriumaiban, elfogadta az Egyesület kiadóbizottságának mûködési szabályzatát, megtárgyalta a budapesti tudományos ülésszak elõkészítésével járó feladatokat. Kedvezõen döntött Kovács Andrásnak a szombatosok emlékének megörökítésére vonatkozó javaslatáról. Határozott támogatási és pályázati ügyekben.

Az Illyés Alapítvány szakkuratóriumaiban az EME képviseletében a következõ tisztségviselõk vesznek részt: Oktatási Szakkuratórium: Tonk Sándor alelnök; Tudományos Szakkuratórium: Benkõ Samu elnök, egyúttal a Szakkuratórium elnöke, Péter Mihály alelnök és Kiss András fõtitkár. Az Országos Könyvtanácsban Egyesületünket Sipos Gábor titkár képviseli.

Hargitafürdõ, október 21—23.: A Romániai Magyar Közgazdász Társaság III. Közgazdász Vándorgyûlésén Egyesületünket Soó Tamás gazdasági tanácsos képviselte.

Kézdivásárhely, október 21—23.: Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság által rendezett Országos Szakmai Napok címû konferencián Egyesületünk részérõl Jodál Endre szakosztályi elnök vett részt.

október 25.: Az EME és a Magyar Országos Levéltár együttmûködési megállapodást kötött.

Budapest, november 25.: A Gróf Mikó Imre Alapítvány egykori elnökének, Entz Géza Erdély építészete a 11—13. században címû, az EME kiadásában megjelent könyvének bemutatója. Egyesületünket Jakó Zsigmond és Benkõ Samu elnök képviselte.

Temesvár, december 7.: Az Ormós Zsigmond halálának 100. évfordulója alkalmával tartott megemlékezésen Egyesületünk részérõl Benkõ Samu tartott elõadást.

Székelyudvarhely, december 8.: Kossuth Lajos halálának 100. évfordulója alkalmával rendezett emlékülés. Elõadók: Egyed Ákos és Imreh István.

Szakosztályi munka

Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

február 3.: Az erdélyi magyarság története címû készülõ összefoglaló munka Egyed Ákos által írott részének (1791—1918) vitája, Antal Árpád, Benkõ Samu, Csetri Elek, Imreh István, Jakó Zsigmond, Magyari András, Nagy György, Sipos Gábor, Tonk Sándor részvételével.

február 19.: A Szakosztály évi — tisztújító — közgyûlése. Elnök: Egyed Ákos tudományos fõkutató; titkár: Wolf Rudolf történelemtanár.

Torda, március 22.: Az újraindított Erdélyi Történelmi Adatok elsõ kötetének, Wolf Rudolf Torda város tanácsi jegyzõkönyve 1603—1678 címû forráskiadványának bemutatója. Az Egyesület részérõl részt vett: Csetri Elek és Wolf Rudolf.

 

Felolvasóülések:

március 25.: Nagy Jenõ: Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár megjelenésének feleútján.

Szentkatolna, április 16.: Bálint Gábor születésének 150. évfordulója alkalmával az EME közremûködésével rendezett tudományos emlékülésen elõadást tartott: Bodor András és Péntek János. Az elõadások szövege az Erdélyi Tudományos Füzetekben (220. szám) jelent meg.

április 27.: Születésének 200. évfordulóján Jósika Miklós sírjának megkoszorúzása a Házsongárdi temetõben.

május 7.: Jósika Miklós-emlékülés Tordán. Egyesületünk részérõl Antal Árpád vett részt és tartott elõadást.

Csíksomlyó, május 16—22.: Tánczos Vilmos irányításával, az EME támogatásával hét egyetemi hallgató a csíksomlyói búcsúra vonatkozó gyûjtõ- és kutatómunkán vett részt.

Nagyenyed, június 14.: Kemény Zsigmond emléktáblájának a Bethlen Kollégiumban történt leleplezésén Egyesületünk részérõl Benkõ Samu vett részt és tartott elõadást.

Ajton, július 2.: Az id. Zeyk Miklósról Egyesületünk közremûködésével rendezett megemlékezésen elõadást tartott Egyed Ákos: Id. Zeyk Miklós, a fényképezés és a magyar gyorsírás úttörõje, valamint Ferenczi István: Ajton régészeti és történelmi jelentõsége címmel.

Nagyvárad, július 9.: Bíró József emléktáblájának az EME közremûködésével történt leleplezésén Egyesületünk részérõl részt vett, illetve elõadást tartott: Benkõ Samu, Gyurka László, Kovács András és Murádin Jenõ.

Kolozsvár—Torda, július 16.: A Kõváry László születésének 175. évfordulójára rendezett megemlékezéseken Egyesületünk részérõl Csetri Elek és Gaal György vett részt és tartott elõadást.

Torockó, augusztus 29.—szeptember 3.: Ferenczi István és Vincze Zoltán irányításával, az EME támogatásával kolozsvári diákok a Torockói-medence régészeti tereptárgyainak kutatásán vettek részt.

november 19.: A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály, valamint a Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztály közös tudományos ülésszakán a következõ elõadások hangzottak el: Nagy György: Az államnemzet meg a nemzetállam konok kísértete; Keszeg Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás öt évtizede; Egyed Emese: A megelevenedõ költõ (Eredmények és titkok a Barcsay Ábrahám-kutatásban); Gagyi Balla István: Az 1956-os kutatás helyzete, problémái és feladatai; Kovács András—Sipos Gábor—Tonk Sándor—Wolf Rudolf: Értelmiség és Erdély magyar társadalma a fejedelemség korában.

Természettudományi és Matematikai Szakosztály

február 18.: A Szakosztály évi — tisztújító — közgyûlése. Elnök: Kékedy László ny. egyetemi tanár; titkár: Nagy-Tóth Ferenc tudományos fõkutató.

Felolvasóülések

január 28.: Vargha Jenõ: Szent-Györgyi Albert élete és munkássága.

február 25.: Wanek Ferenc: Az Erdélyi-medence fejlõdéstörténete a kagylósrák-faunák tükrében.

március 18.: Oláh Károly (Budapest): Termokinetika.

április 29.: Zsakó János: Az orvoskémia atyja — 500 éve született Paracelsus.

május 6.: Gulyás Sándor: Az anyaországi nektárkutatások eredményei.

május 27.: Csûrös István 80 éves címmel a tudós tiszteletére rendezett felolvasóülés.  Elõadások: Kékedy László: Az ünnepelt köszöntése; Bakó Botond: Csûrös István — a tanár;  Kisgyörgy Zoltán: Növénytársulási kutatások Erdélyben.

június 24.: Farkas György: A vinil monomérek redoxi indítású oltásos kopolimerizációja.

október 29.: A Szakosztály tudományos ülésszaka. Két osztályban összesen 39 elõadás hangzott el.

november 25.: Almási Miklós: Oláh György, az 1994. évi kémiai Nobel-díjas hozzájárulása a modern szerves kémia kialakulásához.

A székhelyen kívül tartott elõadások:

Debrecen, július 30.—augusztus 1.: Kárpát-medence környezetvédelmi Konferencia. A Szakosztály tagjai 14 elõadást tartottak.

* A Szakosztály munkájának részletes eseménynaptára a Múzeumi Füzetekben jelenik meg.

Orvostudományi Szakosztály

Marosvásárhely, február 19.: A Szakosztály évi — tisztújító — közgyûlése. Elnök dr. Pap Zoltán egyetemi tanár, titkár dr. Benedek István fõorvos.

Budapest, április 30.—május 2.: A Magyar Kardiológusok Társasága, a Gábor György Alapítvány és az EME Orvostudományi Szakosztályának kardiológiai szakcsoportja által szervezett továbbképzésen 40 kardiológiában dolgozó romániai szakorvos vett részt.

Székelyudvarhely, május 23—24.: A Szakosztály és a MET közösen szervezett tudományos rendezvénye.

Csíkszereda, május 27—28.: Az Orvostudományi Szakosztály, a Keresztény Orvosok Szövetsége IV. Tudományos Ülésszakán  a Szakosztály 330 tagja vett részt, akik a 3 felkért elõadáson kívül 3 osztályban 120 értekezést adtak elõ. Az értekezések szövege az Orvostudományi Értesítõ LXVII. kötetében jelenik meg.

Marosvásárhely, július 15.: Az EME Orvostudományi Szakosztálya és a budapesti Genersich Alapítvány kiadásában Genersich Antal születésének 150. évfordulója alkalmával megjelentetett Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról címû tanulmánykötet bemutatása a vártemplom gótikus termében.

Marosvásárhely, szeptember 24—25.: A Szakosztály és a MET közös tudományos ülésszakán dr. Balla Árpád és dr. Benedek István tartott elõadást.

Marosvásárhely, október 22.: Az Orient Gyula születésének 125. évfordulója alkalmával a Szakosztály Gyógyszerészeti szakcsoportja szervezésében tartott emlékülésen Péter Mária, Kata Mihály (Szeged), Gyéresi Árpád és Kelemen Fazakas Hajnalka tartott elõadást.

A Szakosztály kolozsvári csoportjának tevékenysége

február 22.: Havi ülés, dr. Széplaki Attila vitaindító elõadásával.

április 14.: A Szakosztály kolozsvári csoportja, a Heltai és a Filantrop Alapítvány szervezésében a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának munkatársai adtak elõ az orvosi adattárolásáról.

április 26.: Havi ülés, dr. Gaál Viola vitaindító elõadásával.

* A Szakosztály tevékenységének részletes eseménynaptára az Orvostudományi Értesítõben jelenik meg.

Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály 

február 16.: A Szakosztály évi — tisztújító közgyûlése. Elnök Nagy György egyetemi adjunktus, titkár Mócsy László kriminológus.

április 14.: Bõvített szakosztályi választmányi ülés. A választmány elkészítette tudományos munkatervét és megtárgyalta az Egyesület vagyonának visszaszerzése érdekében teendõ jogi jellegû intézkedéseket.

november 3.: Felolvasó ülés. Demény Pál Az államosított ingatlanok visszaadásának, illetve eladásának jogi vonatkozásai.

november 19.: A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztállyal közösen szervezett tudományos ülésszak. (Lásd a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály eseménynaptári részét.)

Mûszaki Tudományos Szakosztály

február 19.: A Szakosztály évi — tisztújító — közgyûlése. Elnök Jodál Endre mérnök, titkár Bitay Enikõ mérnök.

Felolvasóülések

április 29.: Kerekes László: Forgácsolási folyamatok akusztikus emisszión alapuló felügyelete (I.)

május 20.: Kerekes László: Forgácsolási folyamatok akusztikus emisszión alapuló felügyelete (II.)

november 20: Barabás Tibor: A Kárpát-medence hidrológiai egységének jelentõsége környezetvédelmi szempontból.

A Szakosztály tagjainak részvétele a székhelyen kívüli rendezvényeken:

Tusnád, február 21—26.: Mûemlékek rehabilitásának elméleti és gyakorlati kérdései. Nemzetközi Tudományos ülésszak.

Illyefalva, április 25.: Az Ifjúsági Mûemlékkonferencián a Szakosztály részérõl Balogh Ferenc vett részt és tartott elõadást.

május 18—20.: A Conferinþa Internaþionalã de materiale ºi tehnologii de fabricaþie címû konferencián Pálfalvi Attila és Marec V.tartott elõadást.

Újvidék, június 22—24.: Kerekes László két elõadást tartott.

július 23.: Az RMDSZ-konferencián Barabás Tibor tartott elõadást.

Szeged, július 28.: Az Értelmiség '94 — Tradíció és megújulás Nyári Egyetemen Balogh Ferenc tartott elõadást.

Debrecen, július 28.—augusztus 4.: A Kárpát-medence IV. Környezetvédelmi Konferenciáján Barabás Tibor mutatott be értekezést.

augusztus 30.: A Közös környezetünk Európa '94 címû rendezvényen Balogh Ferenc tartott elõadást.

Budapest, október 1.: Az Ybl Miklós Mûszaki Fõiskola Építõanyagok konferenciáján Balogh Ferenc tartott elõadást.

Eger, október 17—21.: A Kárpát-medence vízkészlete és vízi környezetvédelme címû konferencián Barabás Tibor tartott elõadást.

október 2.: A Romániai Magyar Közgazdász Társaság ülésszakán Kerekes László tartott elõadást.

Kézdivásárhely, október 21—23.: Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományi Társaság által szervezett III. Országos Szakmai Napok konferencián Gyenge Csaba, Hollanda Dénes és Kerekes László tartott elõadást.

Maribor, október 27—29.: A DAAM '94 konferencián Kerekes László két értekezéssel szerepelt.

Együttmûködési tevékenység:

Gyergyószentmiklós, július 9—23.: Az Ybl Miklós Mûszaki Fõiskolával kötött együttmûködési megállapodásnak megfelelõen a Fõiskola Népi Építészeti Tudományos Diákkörének a Szabó László docens vezette diákjai által végzett felmérési és kutatási munkában Gál Szabolcs és Suciu Cristian kolozsvári mûegyetemi hallgatók vettek részt. A búcsú-összejövetelen Egyesületünket Tonk Sándor alelnök, valamint Rokaly József gyergyószentmiklósi történelemtanár képviselte. Az utóbbi részt vett a helyi szervezésben is.

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék