Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1996/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 58. kötet, 1996. 3-4.füzet

F. Postma–J. van Sluis: Auditorium Academiae Franekerensis

(Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und das Athenäums
in Franeker 1585–1830.) Fryske Akademy. Leeuwarden 1995. 706 lap

 Az utóbbi évtizedekben különösen nagy lendületet vett a peregrinációkutatás az erdélyi mûvelõdéstörténetben. Mivel történészeink viszonylag nehezen jutnak el külföldi kutatóutakra, munkájuk során különösen nagy hasznát veszik a különbözõ egyetemek mûködésével kapcsolatos forráskiadványoknak, bibliográfiáknak.

A franekeri egyetem létesítése óta fontos szerepet töltött be az egész protestáns Európa, ezen belül Erdély értelmiségének képzésében. Nyers számlálás alapján is kb. 248 erdélyi diákra vonatkozóan találhatók adatok ebben a kiadványban. Éppen ezért kutatóink számára minden bizonnyal nélkülözhetetlen segédeszközzé válik majd ez a mû, a franekeri egyetemen elhangzott vagy annak életéhez kapcsolódó, itt közreadott beszédek, disputációk és alkalmi nyomtatványok bibliográfiája ugyanis alapvetõ fontosságú forrása az 1585–1843 közötti idõszak mûvelõdéstörténetének.

Az eddigiekben a beszédeknek, disputációknak a könyvtárak, sõt a szakemberek is másodlagos fontosságot tulajdonítottak, különbözõ egyetemi címek elnyerését szolgáló puszta formalitásnak tartották. Ezzel magyarázható, hogy ezeket a mûveket sokszor nem is katalogizálták önálló egységekként, és így az anyag egészében igen nehezen hozzáférhetõvé vált a kutatók számára.

Ezen az áldatlan helyzeten kívántak javítani a szerzõk, akik remélik, hogy ez a kötet is hozzájárul e forráscsoport fontosságának felismeréséhez. Segítségükkel a történész nyomon követheti a különbözõ szellemi áramlatok terjedését, a franekeri egyetemen oktató tanárok gondolkodásának hatását, de hasznát vehetik a tananyagkutatásban, a diákokra vonatkozó személytörténeti, genealógiai búvárkodások alkalmával is. A kötet ugyanakkor kiegészítõje kíván lenni S.J. Fockema Andreae–Th.J. Meijer 1968-ban megjelent mûvének. (Album Studiosorum Academiae Franekerensis 1585–1811, 1816–1844. I. Franeker é.n.), valamint Th. J. Meijer 1972-ben kiadott munkájának (Album Promotorum Academiae Franekerensis 1591–1811. Franeker é.n.). A szerzõk nem csupán az orációkat és disputációkat vették figyelembe, hanem valamennyi olyan nyomtatványt is, amely adatokkal szolgál az egyetemi életre vonatkozóan.

A bibliográfiát megelõzõ bevezetõben a szerzõk felvázolják a kiadvány összeállítása során tapasztalt nehézségeket, a címleírások alkalmával követett elveket, a leírások szerkezetét, hangsúlyozva, hogy bár teljességre törekedtek, egy ilyen jellegû mû esetében ez aligha elérhetõ. Anyaggyûjtésükkor ugyanis egész Európa könyvtáraiban búvárkodniuk kellett, hiszen a mindenfelõl érkezett hallgatók, akik tanulmányaikat befejezve magukkal vitték e nyomtatványokat, az orációk és disputációk fõ terjesztõivé váltak.

A kötetben található bibliográfiák három csoportra oszlanak. Az elsõ az Orationes et Disputationes sub praeside címet viseli. Ebben az anyag a védéseket, disputációkat vezetõ professzorok, lektorok, magándocensek (tanárok) szerint van csoportosítva. Az eligazodást segíti a tanárok idõrendbe állított névsora, feltüntetve a tanszéket is, amelyen tevékenykedtek, és az idõszakot is, amikor a franekeri egyetemen dolgoztak. A második bibliográfiai csoport a Disputationes pro gradu címet kapta. Ebben a valamilyen tudományos címet elérni vágyó olyan diákok disputációinak címleírásai találhatók, akiket nem irányítottak tanárok. A harmadik kategóriát a Miscellanea  képezi olyan nyomtatványokkal, amelyek nem voltak a két elõbbi csoportba illeszthetõk, de a franekeri egyetem életéhez kötõdnek. Ide sorolhatók például az egyetemi törvények, könyvtári katalógusok vagy a tan- és órarendek, köszöntõversek, halotti búcsúztatók és egyéb egyetemi kiadványok. A szerzõk hangsúlyozzák, hogy mindhárom bibliográfia esetében csupán a nyomtatásban megjelent mûveket foglalták jegyzékbe, a kéziratosokra ezúttal nem terjedhetett ki a figyelmük.

A kötetben való eligazodást különbözõ mutatók segítik: személynévmutató, konkordanciajegyzék az Album Studiosorumhoz(a kiadott franekeri egyetemi anyakönyvekhez), a nyomtatványok szövegének nyelvét feltüntetõ jegyzék (amennyiben ezek nem latinul, görögül vagy hollandul íródtak).

A 706 lap terjedelmû igen hasznos kötet szerzõi pótkötetek kiadására is készülnek. Számunkra külön segítséget jelent, ha ezek közül elkészül Ferenc Postma mûve: a magyarországi és erdélyi diákok franekeri peregrinációjára vonatkozó források gyûjteménye.

Jakó Klára

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék