Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1996/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 58. kötet, 1996. 3-4.füzet

Az 1996. május 4-i közgyûlés iratai

Soó Tamás gazdasági tanácsos jelentése az Erdélyi Múzeum-Egyesület
1995. évi gazdasági-pénzügyi helyzetérõl

Egyesületünk gazdasági-pénzügyi tevékenysége 1995-ben fordulópontjához érkezett, amennyiben befejezõdtek azok a beruházás jellegû munkálatok, amelyeknek a pénzügyi vonatkozásai elsõbbséget élveztek, s pénzügyi forrásaink tetemes részét kötötték le. Létrejöttek azok az intézmények, alapépítmények, amelyek hivatottak biztosítani az alapszabályzatban lefektetett cél, a tudománymûvelés feltételeit.

Az 1995. évi költségvetés végrehajtását elemezve szembetûnõ, hogy amíg a bevételi elõirányzatokat 21%-kal túlteljesítettük, a kiadásoknál csak az elõirányzott összeg 91%-át használtuk fel.

Bevételeink összetétele a teljesítés szempontjából viszont nem egyenletes, mert éppen a legfontosabb fejezetnél, a tagdíjbefizetéseknél maradtunk el az elõirányzottól, bár az 1994. évi tagdíjbefizetéseknél 61%-kal több folyt be. A 2657 tagból (186 nyugdíjas, 859 diák) 189 beiratkozása óta egyáltalán nem fizetett tagdíjat, 221 tagunk pedig 1992 óta nem tett eleget tagdíjfizetési kötelezettségének.

Igaz az is, hogy tagjaink tekintélyes része az év elsõ felében igyekszik eleget tenni kötelezettségének s még az évi közgyûlés új tagdíj-megállapítása elõtt a régi tagdíjat fizetni. A költségvetés összeállításánál ezt nem vettük figyelembe kellõképpen. (Kiadványaink értékesítésébõl ugyancsak nem teljesítettük az elõirányzatot.)

Bevételeink jelentõs részét az adományok, külföldi pártoló tagjaink befizetései, valamint az alapítványoktól kapott támogatások tették ki, s ezeknél a fejezeteknél nagyobb volt a bevételünk a tervezettnél.

Kiadásaink elõirányzott tételeibõl többet költöttünk a tervezettnél az ügyvitelre, elsõsorban az inflációs árnövekedéseknek tulajdoníthatóan. A legfontosabb fejezeteknél viszont, a kutatásokra és kiadványok költségeire szánt összegeknek csupán 15, illetve 55%-át költöttük el. Ennek egyrészt az is oka volt, hogy a kuratóriumok a megpályázott támogatásokat csak a múlt év szeptember havától kezdték folyósítani.

A kiadások egyes fejezeteinek aránya az összköltségekhez viszonyítva a fent vázoltak következtében is nem alakult olyan kedvezõen, mint a múlt évben. Ügyviteli költségekre 11%-ot, személyi kiadásokra 12%-ot költöttünk a tavalyi 6,95, illetve 9,63%-kal szemben. Való igaz, hogy a személyi kiadások, kutatók, könyvtárosok, számítógép-bevivõ illetménye a tudományos tevékenységet egészíti ki. A kiadások csaknem 60%-át kitevõ beruházás jellegû költségei az elõzõ években megkezdett és 1995-ben befejezett munkálatoknak utolsó elemeit képezték. Ezzel a folyamat most már befejezést nyert.

Az EME vagyoni helyzete – részben a fent említett munkálatok befejezésével, részben az adományokba kapott vagyontárgyakkal – tovább szilárdult. Alapeszközeink a múlt évhez viszonyítva 31%-kal nõttek, sajnos, ebbõl jelentõs értéket tesz ki a kiadványainkból képzõdött eladatlan készlet, s ez jelentõs pénzeszközöket tart lekötve. Elengedhetetlen az, hogy az EME-nek legyen egy,  a kiadványok terjesztésével foglalkozó (javadalmazott) munkatársa, mert az elfekvõ kiadványok anyagi és erkölcsi-tudományos vonatkozásban értékükben csökkennek. Ezzel összefüggésben döntöttünk úgy, hogy a vidéki csoportok terjesztõinek az eladott kiadványok értékébõl 10% jutalékot adunk. Tájékoztatjuk a T. Közgyûlést, hogy a fentebb említett megtakarítás, ami a bevételnél kisebb kiadásból keletkezett, az év végi pénzkészletben, valamint az áru- és anyagkészletben található meg.

Az 1996. évi költségvetés volumene az 1995-ösnek csaknem kétszerese. Összetétele viszont már tükrözi az EME alaptevékenységének folytatásához szükséges ráfordításokat. Ügyviteli kiadásainkra az összköltségek 11%-át fogjuk elkölteni, a bútorzatra  (kiegészítésképpen), könyv és kéziratok vásárlására, nyomdai anyagok, papír beszerzésére 20%-ot, intézeti kutatásokra, kiadványok és tudományos rendezvények, megemlékezések költségeire 46%-ot, kutatók, könyvtárosok stb. illetményeire 22%-ot fordítunk.

Bevételi tervünkben jelentõs, 60%-ot kitevõ összeg az alapítványokhoz benyújtott pályázati támogatások értéke, amit a még szükséges tárgyi beruházások kiegészítésére, nyomdai anyagok beszerzésére, a könyvtár gyarapítására fordított kiadások fedezésére, folyóirataink nyomdai költségére óhajtunk elkölteni. A tagdíjakból befolyó összegek az összbevétel 25%-át képezik, az elõzõ évi 10%-kal szemben. Azt az óhajtott célkitûzésünket, hogy az ügyviteli kiadásokat a tagdíjakból fedezhessük, lassan talán sikerül elérnünk.

Végezetül engedtessék meg, hogy az országos inflációs folyamat következményeként az EME bevételi tervében ugyan nem meghatározó súlyú tagdíjaknak az újraértékelését javasoljam. Ennek értelmében a választmány nevében javasolom, hogy a T. Közgyûlés a tagdíjakat a következõképpen állapítsa meg: a tagdíj összege évi 10 000 lej, az alapító tagdíj 100 000 lej legyen. A nyugdíjasok a tagdíj 50%-át, a diákok 25%-át fizessék.

Kérem a T. Közgyûlést, hogy az EME 1995. évi gazdasági-pénzügyi tevékenységérõl beterjesztett jelentésünket elfogadni és tudomásul venni szíveskedjék.

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék