Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1996/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 58. kötet, 1996. 3-4.füzet

1996. évi eseménynaptár

Január 10. Elnökségi ülés: Az elnökség kijelölte az évi közgyûlés idõpontját és helyét, megtárgyalta az 1996. évi munka-, kiadói és naptári tervet, valamint a költségvetési elõirányzatokat. Határozott a csoportok mûködésének szabályozása, a tiszteleti tagok felvételének módja, a vándorgyûlések elõkészítése és a Bözödújfalui Alapítvány Kuratóriumának az ügyében. Befejezésül személyi ügyekkel és a tagdíjak kérdésével foglalkozott.

Január 12. Szabó T. Attila születésének 90. évfordulóján sírjára koszorút helyezett el az elnökség és az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár munkaközössége.

Január 19. Választmányi ülés. A választmány kitûzte az idei közgyûlés idõpontját (május 4.), megtárgyalta és jóváhagyta a szakosztályok munkatervét és a kiadói tervet, megvitatta az idei költségvetést, meghallgatta a jogtanácsos tájékoztatóját az ingatlanunkért folyó perrõl és a titkár beszámolóját az ösztöndíjügyekrõl. Döntést hozott a szakosztályoknak épületeinkben való elhelyezésérõl, jóváhagyta az alapító, rendes és pártoló tagok belépését.

Január 27. Bölönben és Sepsiszentgyörgyön a Bölöni Farkas Sándor emlékünnepségen Egyesületünket Benkõ Samu elnök és Imreh István képviselte, mindketten elõadást tartottak.

Február 12. Márton Áron püspökké szentelése napján és helyén, Kolozsvárt rendezett ünnepélyes megemlékezésen elõadást tartott Benkõ Samu elnök (A közéleti szerepvállalás felelõssége).

Április 3. Elnökségi ülés. Az elnökség megtárgyalta a május 4-i ünnepi közgyûlés napirendjét és elhatározta, hogy külföldi meghívott támogatóink tiszteletére fogadást rendez az EME házban. Elfogadta a szakosztályok javaslatait Nagy Jenõ, Csûrös István és Jenei Dezsõ tiszteleti taggá választására, véglegesítette az ösztöndíjpályázat ûrlapjait, megtárgyalta a vidéki fiókegyesületek/csoportok létesítését. Tudomásul vette a szilágysomlyói vándorgyûlés tervét.

Április 13. Választmányi ülés. A választmány meghallgatta a fõtitkári jelentést, a jogtanácsos, a gazdasági tanácsos és az ellenõr jelentését, megvitatta az évi munkatervet s a közgyûlés elé terjesztésüket jóváhagyta. Megtárgyalta a kiadványi terveket, véleményezte a fiókegyesületek megalakulását.

Május 4. Ünnepi közgyûlés a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében (iratait lásd e szám elõzõ lapjain). A közgyûlés utáni fogadáson részt vettek az Erdélyi Múzeum-Egyesület támogatására alakult Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriumának tagjai és Egyesületünk más pártolói.

Július 25. Elnökségi ülés. Az elnökség a bírálóbizottságokká kibõvített szakosztályi választmányok javaslatai alapján odaítélte az akadémiai ösztöndíjakat, és javaslatot tett a posztgraduális, a másoddiplomás és a doktorandusi ösztöndíjpályázatokat illetõleg.

Július 28. Fehéregyházán a református templomban Egyesületünk ünnepélyesen elhelyezte Szabó T. Attila emléktábláját, melyet Kós András tervezett. Csiha Kálmán püspök igehirdetése után Benkõ Samu elnök, Benkõ Loránd a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke és Ritoók Zsigmond, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke méltatta a nyelvtudós életmûvét.

Szeptember 2. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadásában megjelent Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára címû kötet ünnepélyes átadása Jakó Zsigmondnak, Egyesületünk tiszteleti tagjának és a kiadvány bemutatása az EME házban.

Szeptember 14. A szeptember 12-én elhunyt Nagy Jenõt, az Erdélyi Múzeum-Egyesület egykori titkárát és tiszteleti tagját temetésén Egyesületünk nevében Benkõ Samu búcsúztatta.

Október 26. Egyesületünk idei vándorgyûlése Szilágysomlyón. A plenáris ülésen a házigazdák: Joikits Attila és Széman Péter üdvözlése után a Tonk Sándor alelnök megnyitó elõadásával kezdõdött ülésszakon Tövissi József: A Szilágysomlyói-medence domborzatáról, valamint Vida Gyula: Az alakuló piacgazdaság és a törvényhozás címmel tartott elõadást. Ezt követõen osztályüléseken folytatódtak a vándorgyûlés munkálatai. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szekció keretében Boér Klára, Ferenczi István, Fejér László, Joikits Attila, Faragó József, Major Miklós, Kui János, Lakó Éva, Elekes Tibor és Murádin László, a természettudományi szekció keretében Erdei János, Tivadar Csaba, Sallay Károly, Boér Károly és Nagy-Tóth Ferenc, az orvostudományi szekció keretében pedig Seress Klára, Bíró P. Ildikó, Garlati B. Mária, Papp Zoltán és Hajdu Attila tartott elõadást. A vándorgyûlést a Gáspár Attila által vezényelt Zilahi Tanítóképzõ Wesselényi leánykarának kórushangversenye zárta.

November 15. Választmányi ülés. A választmány megtárgyalta az EME ház gyakorlati használati módját, kiadványaink szerkesztési és terjesztési ügyeit, meghallgatta az ösztöndíjakról szóló titkári beszámolót. A fiókegyesületek alapszabálytervezete jóváhagyását, annak kiküldött bizottság által behatóbb tanulmányozását kérve, a következõ ülésre halasztotta. Örömmel vette tudomásul a budapesti Domus Hungarica létesítését. Kutatóintézetünk és könyvtárunk mûködési szabálytervezetét egy-egy hármas bizottságnak adta ki véleményezésre. Jóváhagyta az új alapító és rendes tagok belépését.

December 6–7. Egyesületünk elnöksége az I. szakosztállyal karöltve részt vett a Hadadon, Zilahon és Zsibón tartott Wesselényi Miklós emlékünnepségen. Elõadást tartott Benkõ Samu, Csetri Elek és Egyed Ákos.

December 12. a Magyar Tudományos Akadémia CLIX. közgyûlését Egyesületünk nevében Benkõ Samu elnök köszöntötte.

December 14. a marosvásárhelyi fiókegyesület megalakulása

Szakosztályi munka

I. Bölcsészet-, Nyelv és Történettudományi Szakosztály

Április 13. Szakosztályi évi közgyûlés.

Május 18., Székelyudvarhely.Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi szakosztályának vándorgyûlése a városháza nagytermében a Haáz Rezsõ Kulturális Egyesülettel közös rendezésben. A történelem szekció keretében Vekov Károly, Pap Ferenc, Albert Dávid, Szõcs János, Hermann Gusztáv Mihály, Pál-Antal Sándor, Szabó Miklós, Cserey Zoltán, Zepeczáner Jenõ, Sebestyén József, Róth András Lajos, Kardalus János, Bárdi Nándor, Vincze Gábor és Vofkori László tartott elõadást, a néprajzi-irodalomtörténeti-nyelvészeti szekcióban pedig Gaal György, Pataky Tünde, Farkas Irén, Balázsi Dénes, Gub Jenõ és Demeter István elõadása hangzott el.

A vándorgyûlés munkálatait követõen a résztvevõk Az erdélyi historiográfia vitás kérdései címmel szervezett kerekasztal-megbeszélésen vettek részt. Vitaindító elõadást tartott Egyed Ákos Történetírás, történelmi tudat címmel.

Május 19. A Romániai Magyar Közgyûjteményi Dolgozók III. találkozója a Haáz Rezsõ Múzeum képtárában. Az Egyesületünk közremûködésével szervezett rendezvényen a közgyûjteményi szakemberek kerekasztal-beszélgetésen vitatták meg az erdélyi magyar vonatkozású közgyûjtemények történetét bemutató kiadványtervet.

A találkozón elõadást tartott: Miklósik Ilona, Kónya Ádám, Incze László, Lukács Mária és Sándor Lehel.

Augusztus 24., Budapest. A Szakosztály tagjai részt vettek a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Történészek Világszövetsége és a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága szervezésében a honfoglalás 1100. évfordulójának alkalmából rendezett emlékkonferencián.

Október 21. Emlékülés az 1956-os forradalom 40. évfordulóján. Elõadást tartott Fülöp G. Dénes és Milotay József.

Felolvasóülések

Február 23. Murádin László: Egyházi eredetû erdélyi településnevek típusai

Március 22. Bura László: Székely határõrtelepek Szatmárban – név és etnikum

Május 14. Cs. Gyímesi Éva: Az erdélyi irodalom mai helyzete

Július 3. Kiss András: A kolozsvári önkormányzat múltjából

Szeptember 27. Antal Árpád: Márton Áron élõ öröksége

II. Természettudományi és Matematikai Szakosztály

Április 26., Kolozsvár: A Szakosztály évi rendes közgyûlése

Május 31. Kerekasztal-megbeszélés 10 évvel Csernobil után címmel.

Október 26. A szakosztály évi tudományos ülésszaka. (Az értekezések szövege a Múzeumi Füzetekben jelenik meg.)

November 15–17. Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társasággal közösen szervezett vegyészkonferencia.

A plenáris ülésszak elõadói: Pungor Ernõ, Budapest, Sohár Pál, Budapest, Bazsa György, Debrecen, Heltai György, Gödöllõ, Kõrös Endre, Budapest, Billes Ferenc, Budapest és Zsakó János, Kolozsvár.

Felolvasóülések

Január 26. Müller Ádám: Elkerülhetõ bonyodalmak a kvantumfizika tanításában

Február 23. Csûrös István: A magyarszováti rezervátum növényvilágának ökológiai jellemzése

Március 29.  Szabó Árpád: A radioaktív izotópok alkalmazása az ipari termelésben

Április 26. Sebõk Péter: Biotechnológia – remény és valóság

Június 28. Farkas György: Adszorbció és gyakorlati alkalmazása

Szeptember 27. Szilágyi Pál: Nemlineáris sajátérték feladatok

November 29. Molnár Jenõ: A Szörénység földrajza

December 13. Vallasek István: Nukleáris anyagvizsgálati módszerek alkalmazásai a szilárdtestfizikai kutatásban

III. Orvostudományi Szakosztály

Március 24., Marosvásárhely. A Szakosztály évi rendes közgyûlése

Június 6–8. A Szakosztály 6. tudományos ülésszaka Sepsiszentgyörgyön. 11 szekcióban 115 elõadás hangzott el. (Az értekezések szövege az Orvostudományi Értesítõben jelenik meg.)

Május 6–9., Budapest. A kardiológiai szakcsoport 40 tagja továbbképzõ tanfolyamon vett részt.

Június 5–7., Szováta. A laboratóriumi szakcsoport továbbképzõ tanfolyama.

Szeptember 15–19., Marosvásárhely. Tudományos továbbképzõ tanfolyam Haladás a belgyógyászati és sebészeti diagnosztikában és terápiában címmel, az EME Orvostudományi Szakosztálya és a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem szervezésében.

IV. Mûszaki Tudományi Szakosztály

Április 25., Kolozsvár. A Szakosztály évi rendes közgyûlése

Március 22–23. Fiatal Mûszakiak Tudományos ülésszaka a KMDSZ-szel közös szervezésben, ahol 24 elõadás hangzott el.

Elõadások

Február 27–29., Miskolc. Micro'CAD 96. Gyenge Csaba, Klementisz Ottó, Kismihály János és Bitay Enikõ tartott elõadást.

Február 29–30., Bukarest. Limbaj ºi tehnologie. Jodál Endre tartott elõadást.

Április 12., Szováta. Gépészeti Találkozó. Csibi Vencel, Gergely István, Gyenge Csaba, Klementisz Ottó tartott elõadást.

Április 23–24., Szováta.  „Tornyot raktam” Ifjúsági Konferencia

Június 8–9., Budapest. Nemzetközi Robot Konferencia. Elõadást tartott Gyenge Csaba.

Július 4–7. Nemzetközi Porkohászati Konferencia. Elõadást tartott Jenei Elemér, Klementisz Ottó, Pálfalvi Attila és Prezenszky István.

Szeptember 2–3., Miskolc. Nemzetközi Szerszámkonferencia. Elõadók: Gyenge Csaba, Kismihály János, Klementisz Ottó.

Október 17–18., Bécs. VII. DAAM Konferencia. Gyenge Csaba és Kerekes László tartott elõadást.

November 4–5., Poznan. GEARSG '96. Elõadók: Gyenge Csaba, Kismihály János.

November 18–19., Marosvásárhely. Országos Szakmai Napok. Elõadók: Csibi Vencel, Magyarosi János.

Felolvasóülések

Január 22. Kerekes László: Minõségi követelmények a minõségbiztosításban

Április 25. Balogh Ferenc: A legfontosabb erdélyi mûemlékek

Szeptember 19. Klementisz Ottó: Beszámoló akadémiai ösztöndíjasként végzett munkássága eredményeirõl.

November 22. Gergely István: Beszámoló akadémiai ösztöndíjasként végzett munkássága eredményeirõl.

December 13. Bitay Enikõ: Palackozó-gépsorok tervezése számítógéppel.

Nagyváradi fiókegyesület

Január 19. Egészségügyi ellátás Nagy-Britanniában. Felolvasóülés és kerekasztal-megbeszélés az Orvostudományi Szakosztály tagjainak szervezésében.

Február 19. Benkõ Samu elnök találkozott nagyváradi fiókegyesületünk tagjaival és Erdély mûvelõdéstörténete címmel elõadást tartott.

Március 22. Bioetikai kutatások a helyi környezetbõl kiindulva, megbeszélés az Orvostudományi Szakosztály tagjainak szervezésében.

Május 8. Város, kinek nem látni mását, helytörténeti megbeszélés Fleisz János Nagyvárad a dualizmus korában. 1867–1918 címû kötete alapján.

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék