Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1996/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 58. kötet, 1996. 3-4.füzet

Új könyvek

Most induló rovatunkkal azokra a hazai és külföldi megjelenésekre kívánjuk felhívni a figyelmet, amelyek olvasóink érdeklõdésére is számot tarthatnak. A könyvek egy része az EME könyvtárában föllelhetõ.

Irodalom–nyelvészet

  1. A Babits család levelezése. Szerkesztette, válogatta Buda Attila. Universitas, Bp. 1996. 571 lap és 1 melléklet. (Babits könyvtár, 2)

  2. Akitõl ellopták az idõt. Szerb Antal emlékezete. Válogatta és szerkesztette Wágner Tibor. Kiadja a Kráter Mûhely Egyesület, Bp. 1996. 346 lap.

  3. Babits Mihály: Magyar irodalomtörténet arcképekben. Ferenczy, Bp. 1996. 295 lap.

  4. Balassa Iván: Szabó T. Attila 1906–1987. Erdély nagy nyelvtudósa. Püski, Bp. 1996. 160 lap.

  5. Balogh F. András: Az erdélyi szász irodalom magyarságképe. Littera Nova, Bp. 1996. 170 lap.

  6. Barthes, Roland: A szöveg öröme. Irodalomelméleti írások. Fordította Babarczy Eszter és mások. Osiris Kiadó, Bp. 1996. 117 lap.

  7. Béládi Miklós: A közvetítõ kritika. Válogatott tanulmányok. Széphalom Könyvmûhely, Bp. 1996. 217 lap.

  8. Bencze Lóránt: Mikor, miért, kinek, hogyan. Stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban. Corvina, Bp. 1996. 1. kötet 243 lap; 2. kötet 263 lap. (A hét szabad mûvészet könyvtára)

  9. Benedek Marcell: Irodalmi hármaskönyv. Vers, dráma, regény. Sziget, Bp. 1996. 362 lap.

10. Bényei Miklós: Eötvös József könyvei és eszméi. Tanulmányok, esszék. Csokonai, Debrecen 1996. 215 lap. (Csokonai história könyvek)

11. Bolla Kálmán: A magyar hangtan válogatott bibliográfiája 1971–1995. ELTE Fonetikai Tanszék kiadása, Bp. 1996. 68 lap. (Egyetemi fonetikai füzetek, 17)

12. Budai Balogh Sándor: Szabó Dezsõ bibliográfia. Szenci Molnár Társaság, Bp. 1996. 463 lap.

13. Frye, Northrop: Kettõs tükör. A Biblia és az irodalom. Fordította és a jegyzeteket írta Pásztor Péter. Európa, Bp. 1996. 431 lap.

14. Hoffmann István: Ómagyar kori helynévfeldolgozások. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 1996. 206 lap.

15. József Attila: Szabad-ötletek jegyzéke. Közzéteszi Stoll Béla. Atlantisz, Bp. 1996. 99 lap.

16. Kálnási Árpád: Szatmári helynévtípusok és történeti rétegzõdésük. Kiadja a Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete, Debrecen, 1996. 274 lap (a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, 67)

17. Kántor Lajos: Ki vagy te, Szilágyi Domokos? Balassi, Bp. 1996. 143 lap.

18. Kiss Jenõ: Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996. 318 lap.

19. Kosztolányi Dezsõ: Levelek – naplók. Egybegyûjtötte, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Réz Pál. Osiris Kiadó, Bp. 1996. 1129 lap.

20. Murádin László: Anyanyelvünk ösvényein. Nyelvmûvelõ írások. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely 1996. 213 lap.

21. A Nyugat elsõ nemzedéke. Válogatta és az utószót írta Bárdos László. Unikornis, Bp. 1996. 262 lap.

22. Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából, 1864: Bihar vármegye. Közzéteszi Hoffmann István és Kis Tamás. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 1996. 1. kötet 335 lap. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, 65).

23. Pirnát Antal: Balassi Bálint poétikája. Balassi, Bp. 1996. 118 lap. (Humanizmus és reformáció, 24)

24. Pomogáts Béla: Politika és poétika. Tanulmányok a népi irodalomról. Felsõmagyarország, Miskolc 1996. 338 lap.

25 Querela Hungariae. Trianon és a magyar irodalom. Összeállította Pomogáts Béla. Széphalom Könyvmûhely, Bp. 1996. 237 lap.

26. Rajsli Ilona: Délvidéki nyelvemlékeink. Betli, Bp. 1996. 2. kötet. Az Apor-kódex szótára. 127 lap.

27. Reményi József Tamás: Magyar irodalom 1945–1995. Mûelemzések. Corvina, Bp. 1996. 235 lap.

28. Rónay György: Balassitól Adyig. Tanulmányok. Balassi, Bp. 1996. 252 lap.

29. Szabó T. Attila, 1906–1987. ELTE Fonetikai Tanszék, Bp. 1996. 24 lap. (A hetvenes évek magyar nyelvészei, 43)

30. Szende Tamás: A jelentés alapvonalai. A jelentés a nyelvi kommunikációban. Corvinus, Bp. 1996. 133 lap.

31. Szepes Erika: A mai magyar vers. Költészetünk formakincsének leíró és funkcionális elemzése az elmúlt fél évszázad verseinek tükrében. Intera, Bp. 1996. 1. kötet 356 lap; 2. kötet 256 lap.

32. Tasi József: József Attila könyvtára és más tanulmányok. Écriture, Bp. 1996. 321 lap.

32. Tóth István: Irodalmi mûveltségünk fõbb korszakai. Reneszánsz és manierizmus. Gyulafehérvár 1996. 376 lap.

33. Vígh Károly: Marosvásárhelyi helynevek és földrajzi közszavak. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda 1996. 277 lap és 25 tábla.

Filozófia

  1. Albertus Magnus: Az állatokról. A szöveget válogatta, az utószót és a szómagyarázatokat írta Kádár Zoltán. Fordította Magyar László András. Balassi, Bp. 1996. 207 lap.

  2. Antalóczy Zoltán: A felvilágosodás gondolatvilága. Medicina, Bp. 1996. 141 lap.

  3. Barnes, Jonathan: Arisztotelész. Fordította Király Zsuzsa. Akadémiai Kiadó, Bp. 1996. 130 lap. (Y könyvek)

  4. Berlin Isaiah: Az emberiség göcsörtös fája. Fejezetek az eszmék történetébõl. Fordította Pap Mária. Európa, Bp. 1996. 381 lap.

  5. Dawkins, Richard: Folyam az Édenkertbõl. Darwinista elmélkedések az életrõl. Fordította Béresi Csilla. Kulturtrade, Bp. 1996. 153 lap.

  6. Descartes, René: A filozófia alapproblémái. Fordította Bánki Dezsõ. 3. bõvített kiadás. Kossuth Kiadó, Bp. 1996. 155 lap. (Osiris könyvtár. Filozófia)

  7. Éles Csaba: A tradíció kalandjai. Lukács György és a kulturális örökség. Seneca, Bp. 1996. 213 lap.

  8. Eliade, Mircea: A jóga, halhatatlanság és szabadság. Fordította Horváth Z. Zoltán. Európa, Bp. 1996. 596 lap.

  9. A felvilágosodás gondolkodói. Válogatta, a bevezetõt és a jegyzeteket írta Szegõ Katalin. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár 1996. 383 lap. (Remekírók Diákkönyvtára)

10. Friedman, Milton: Kapitalizmus és szabadság. Fordította Susanne M. Bösze. Akadémiai Kiadó, Bp. 1996. 219 lap.

11. Görög gondolkodók. Szerkesztette Hitseker Mária. Kossuth Kiadó, Bp. 1996. 1. kötet: Thalésztól Anaxagoraszig. Fordította Bodor András és mások. 133 lap; 2. kötet: Empedoklésztõl Démokritoszig. Fordította Bodor András és mások. 137 lap.

12. Heller Ágnes: Morálfilozófia. Fordította Berényi Gábor. Cserépfalvi, Bp. 1996. 273 lap.

13. Jaspers, Karl: Bevezetés a filozófiába. Fordította Szathmáry Lajos. Európa, Bp. 1996. 168 lap.

14. Kant, Immanuel: A gyakorlati ész kritikája. Fordította Berényi Gábor. Cserépfalvi, Bp. 1996. 219 lap.

15. Lukács és a modernitás. Lukács az európai gondolkodás történetében. Szerkesztette Szabó Tibor. Kiadja a Szegedi Lukács Kör, Szeged 1996. 206 lap.

16. Marcus Aurelius: Elmélkedések. Fordította Huszty József. Kossuth Kiadó, Bp. 1996. 144 lap.

17. Nietzsche Tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig. Válogatta és szerkesztette Kõszegi Lajos. Comitatus, Veszprém 1996. 588 lap.

18. Pucci, Mario V.: Morus Tamás. Fordította Tüzkõ Lajos. Agapé, Szeged 1996. 122 lap.

19. Ross, David, Sir: Arisztotelész. Fordította Steiger Kornél. Osiris Kiadó, Bp. 1996. 394 lap. (Osiris Könyvtár. Filozófia)

20. Russell, Bertrand: A filozófia alapproblémái. Fordította Bánki Dezsõ. 3. bõvített kiadás. Kossuth Kiadó, Bp. 1996. 171 lap.

21. Safranek, Rüdiger: Schopenhauer és a filozófia tomboló évei. Életrajz. Fordította Györffy Miklós. Európa, Bp. 1996. 653 lap.

22. Seneca, Lucius Annaeus: Vigasztalások. Fordította Révay József. Kossuth Kiadó, Bp. 1996. 115 lap.

23. A skót felvilágosodás. Morálfilozófiai szöveggyûjtemény. Válogatta, szerkesztette és az utószót írta Horkay Hörcher Ferenc. Fordította Babarczy Eszter és mások. Osiris Kiadó, Bp. 1996. 471 lap. (Osiris Könyvtár. Politikai gondolkodók)

24. Vajda Mihály: Nem az örökkévalóságnak. Filozófiai (láb)jegyzetek. Osiris Kiadó, Bp. 1996. 449 lap. (Osiris Könyvtár. Horror metaphysicae)

25. Voltaire: Filozófiai ábécé. Fordította Gyergyai Albert, Réz Pál. Kossuth Kiadó, Bp. 1996. 277 lap.

26. Weismahr Béla: Filozófiai istentan. Mérleg, Bp. 1996. 167 lap.

Közgazdaság – jog

  1. Erdõ Péter: Egyházi alkotmányjog. Közreadja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának Levelezõ Tagozata. Jel, Bp. 1996. 151 lap.

  2. Az Európa Tanács emberi jogi dokumentumai. Összeállította és szerkesztette Mavi Viktor. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1996. 314 lap.

  3. Kovács Péter: Nemzetközi jog és kisebbségvédelem. Osiris Kiadó, Bp. 1996. 238 lap.

  4. Magyar jogtörténet. Szerkesztette Mezey Barna. Osiris Kiadó, Bp. 1996. 438 lap.

  5. Mátyás Antal: A modern közgazdaságtan története. Aula, Bp. 1996. 578 lap.

  6. Mikroökonómia. Szerkesztette Kopányi Mihály. Közreadja a Budapesti Közgazdasági Egyetem. Mûszaki Könyvkiadó, Bp. 1996. 555 lap.

  7. Pete Péter: Bevezetés a monetáris makroökonómiába. Osiris Kiadó, Bp. 1996. 179 lap.

  8. Soros, George: A pénz alkímiája. A piac gondolataiban olvasva. Fordította Facsinay Kinga, Harangozó Mária. Európa, Bp. 1996. 488 lap.

  9. Tomka Béla: A magyarországi pénzintézetek rövid története, 1836–1947. Gondolat, Bp. 1996. 132 lap.

10. Vékás István: Finanszírozás-gazdaságtan. Befektetési és finanszírozási döntések. Aula, Bp. 1996. 388 lap.

Mûvelõdéstörténet

  1. Azonosság és különbözõség. Tanulmányok az identitásról és az elõítéletekrõl. Szerkesztette Erõs Ferenc. Scientia Humana, Bp. 1996. 200 lap.

  2. Benkõ Samu: Újrakezdések. Tanulmányok, elõadások, beszélgetések, búcsúztatások 1990–1995. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda 1996. 389 lap.

  3. Binder, Ludwig: Johannes Honterus. Kriterion Verlag, Bukarest 1996. 322 lap.

  4. Domokos Mátyás: Leletmentés. Könyvek sorsa a „nem létezõ” cenzúra korában 1948–1989. Osiris Kiadó, Bp. 1996. 249 lap.

  5. Huizinga, Johan: A holnap árnyékában. Korunk kulturális bajainak diagnózisa. Fordította D. Garzuly Mária. Windsor, Bp. 1996. 203 lap.

  6. Hunyady György: Sztereotípiák a változó közgondolkodásban. Akadémiai Kiadó, Bp. 1996. 553 lap.

  7. Az igaznak emléke áldott. Lorántffy Zsuzsanna 1600–1660. Összeállította Tavaszi Hajnal. Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Nagyvárad 1996. 64 lap. (Királyhágómelléki füzetek, Jubileumi Sorozat, 2)

  8. Kéki Béla: Az írás története. 3. kiadás. Kiadja a Miskolci Bölcsész Egyesület, Miskolc 1996. 126 lap. (Bölcsész-könyvek, 7)

  9. Kós Károly egyetemessége. Tanulmányok, emlékek, levelek és dokumentumok. Szerkesztette Mészáros József. 2. javított, bõvített kiadás. Tinivár, Kolozsvár 1996. 160 lap.

10. Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940–1989. Teleki L. Alapítvány – Közép-Európa Intézet, Bp. 1996. 261 lap. (Kisebbségi Adattár, 6)

11. Lederer Emma: Egyetemes mûvelõdéstörténet. Reprint kiadás. Aqua, Bp. 1996. 368 lap.

12. Magyar Zoltán: Szent István a magyar kultúrtörténetben. Helikon, Bp. 1996. 206 lap.

13. Molnár Tamás: Az értelmiség alkonya. Fordította Mezei Balázs. Akadémiai Kiadó, Bp. 1996. 318 lap.

14. Rezzori, Gregor von: Egy antiszemita emlékiratai. Fordította Szíjj Ferenc. Osiris Kiadó, Bp. 1996. 286 lap.

15. Rushdie, Salman: Kelet, Nyugat. Fordította Falvay Mihály és Grekovits Endre. Európa, Bp. 1996. 149 lap.

16. Salamon Juliska: Levelek Nagyváradról 1935–1977. Zsidó családi sors. Polimark, Bukarest 1996.

17. Stirling János: Magyar reneszánsz kertmûvészet a XVI–XVII. században. Mûvelõdéstörténeti tanulmányok. Enciklopédia, Bp. 1996. 303 lap.

18. Szalay Erzsébet: Az elitek átváltozása. Tanulmányok és publicisztikai írások 1994–1996. Cserépfalvi, Bp. 1996. 198 lap.

19. Tivai Nagy Imre: Emlékezés régi csíkiakról. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda 1996. 308 lap. (Lapok a Székelyföld múltjából, 2)

20. Tóth István György: Mivelhogy magad írást nem tudsz... Az írás térhódítása a mûvelõdésben a kora újkori Magyarországon. MTA Történettudományi Intézete, Bp. 1996. 339 lap. (Társadalom- és mûvelõdéstörténeti tanulmányok, 17)

21. Volt egyszer egy iskola. Csombordi emlékkönyv 1935–1995. Összeállította Fülöp István. Szerkesztette Csávossy György és Cseke Péter. Corvin Kiadó, Déva 1996. 298 lap.

Néprajz

1. Balogh Júlia: Szent Mihály havától Kisasszony haváig. Jeles napokhoz fûzõdõ néphagyományok. Novadat, Gyõr 1996. 167 lap.

2. Beck Zoltán: Egyszer Mátyás király. Történeti mondák, anekdoták, históriák. Békés megyei gyûjtés. Szerzõ kiadása, Orosháza 1996. 126 lap.

3. Hú-péri-hú. Öreg vogul és osztják teremtésénekek, sorsénekek és medveénekek. Fordította Bella István. Littera Nova, Bp. 1996. 154 lap. (Horizont könyvek)

4. Kallós Zoltán: Ez az utazólevelem. Balladák új könyve. Akadémiai Kiadó, Bp. 1996. 393 lap.

5. Keszeg Vilmos: Kelt levelem... Egy mezõségi parasztasszony levelezése. Györffy Néprajzi Egyesület kiadása, Debrecen 1996. 147 lap.

6. Konrád Béla: Mezõpanit. Falumonográfia. Szerzõ kiadása, Csíkszereda 1996. 309 lap.

7. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. 4. Szerkesztette Barabás László, Pozsony Ferenc, Zakariás Erzsébet. Kiadja a Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár 1996.

8. Legszebb népballadáink. Válogatta Fodor Irén. Tinivár, Kolozsvár 1996. 192 lap.

9. Magyar népballadák. Válogatta, a jegyzeteket és az utószót írta Vargyas Lajos. Európa, Bp. 1996. 207 lap. (Európa diákkönyvtár)

10. Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Planétás, Bp. 1996. 298 lap.

11. Márton Molnár Zita: Gyermekfolklór a Türes hegy lábánál. Szentháromsági folklór. Impress, Marosvásárhely 1996. 32 lap.

12. Ökrösné Bartha Júlia: Az anatóliai törökök temetkezési szokásai. Kiadja a Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 1996. 156 lap. (Studia folcloristica et etnographica)

13. Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet. Makkabi–Budapest 1996. 1520 lap.

14. Szalay Zoltán: Felcsíki hangszeres tánczene. Szerzõ kiadása, Csíkszereda 1996. 1. kötet: A csíkszentdomokosi zenekar. 98 lap.

15. Szenik Ilona: Erdélyi és moldvai magyar siratók, siratóparódiák és halottas énekek. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár–Bukarest 1996. 409 lap.

16. Szomjas-Schiffert György: Lapp sámánok énekes hagyománya. A lapp szövegeket lejegyezte és fordította Kovács Magdolna, az angol fordítás Csatorday Hajnal munkája. Akadémiai Kiadó, Bp. 1996. 286 lap.

Pedagógia

  1. Ballér Endre: Tantervelméletek Magyarországon a XIX–XX. században. Az Oktatáskutató Intézet kiadása, Bp. 1996. 224 lap.

  2. Csanád Béla: Keresztény valláspedagógia. Jel, Bp. 1996. 95 lap.

  3. Hegyi Ildikó: Siker és kudarc a pedagógus munkájában. A pedagógiai képességek és fejlesztésük módjai. Kiadja az OKKer Oktatási Iroda, Bp. 1996. 95 lap.

  4. Kovács Ágnes Cs.: Abaúj megye népoktatása 1770–1882. Felsõmagyarország, Miskolc 1996. 123 lap.

  5. Mészáros István: A magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája 996–1996. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996. 312 lap.

  6. Németh András: A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996. 167 lap.

  7. Pásztor Emil: Egy nagy magyar pedagógus, Karacs Teréz. Felsõmagyarország, Miskolc 1996. 93 lap.

  8. Prohászka Lajos: Az oktatás elmélete. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadása, Bp. 1996. 255 lap.

Pszichológia

  1. Adler, Alfred: Emberismeret. Gyakorlati individuálpszichológia. Fordította Kulcsár István. Göncöl, Bp. 1996. 267 lap.

  2. Aronson, Elliot: A társas lény. Fordította Erõs Ferenc. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1996. 395 lap.

  3. Clark, Andy: A megismerés építõkövei. Filozófia, megismeréstudomány és a párhuzamos megosztott feldolgozás. Osiris Kiadó, Bp. 1996. 33 lap. (Osiris Könyvtár. Pszichológia)

  4. Forgas, Joseph Paul: A társas érintkezés pszichológiája. 3. kiadás. Fordította László János. Gondolat–Kairosz, Bp.–Szentendre 1996. 381 lap.

  5. Freud, Sigismund: Álomfejtés. Fordította Hollós István. Helikon, Bp. 1996. 486 lap.

  6. A freudizmus alkonya? Szerkesztette Popper Péter. Új Világ, Bp. 1996. 94 lap. (Európai füzetek, 2)

  7. Haynal, André: Viták a pszichoanalízisben. Freud, Ferenczi, Bálint. Fordította Ehmann Bea, Nádasdy Nóra. Cserépfalvi, Bp. 1996. 133 lap.

  8. Hayes, Nicky: Pszichológia. Fordította Boross Otília. Akadémiai Kiadó. Bp. 1996. 288 lap. (Tanulj magad!)

  9. Az intelligencia mérése. Szerkesztette Kun Miklós, Szegedi Márton. 6. kiadás. Akadémiai Kiadó. Bp. 1996. 373 lap és 10 melléklet.

10. Jung, Karl Gustav: Gondolatok a látszatról és a létezésrõl. Fordította Glavina Zsuzsa. Kossuth Kiadó, Bp. 1996. 111 lap.

11. Jung, Karl Gustav: Gondolatok a szexualitásról és a szerelemrõl. Fordította S. Nyírõ József. 2. kiadás. Kossuth Kiadó, Bp. 1996. 133 lap.

12. Jung, Karl Gustav: Gondolatok az álomról és az önismeretrõl. Fordította S. Nyírõ József. Kossuth Kiadó, Bp. 1996. 87 lap.

13. Jung, Karl Gustav: Gondolatok az apáról, az anyáról és a gyermekrõl. Fordította S. Nyírõ József. 2. kiadás. Kossuth Kiadó, Bp. 1996. 117 lap.

14. Kulcsár Zsuzsanna: Korai személyiségfejlõdés és énfunkciók. Pszichoanalitikus elméletek biopszichológiai elemzésben. Akadémiai Kiadó, Bp. 1996. 435 lap.

15. Pszichológia. Fordította Bodor Péter és mások. Osiris Kiadó, Bp. 1996.  617 lap. (Osiris tankönyvek)

16. Statt, David A.: Pszichológiai kisenciklopédia. Fordította Ehmann Bea, Bánki Dezsõ. 2. kiadás. Kossuth Kiadó, Bp. 1996. 223 lap.

17.  Ülkei Zoltán: A személyiséglélektan alapvonalai. Kiadja a Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs 1996. 94 lap. (Európai füzetek, 2)

18.  Várkonyi Hildebrand Dezsõ: A gyermekkor lélektana. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadása, Bp. 1996. 1. kötet: Az elsõ hat életév. 244 lap; 2. kötet: A 6–12. életév. 287 lap.

Szociológia

  1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Antológia, Lakitelek 1996. 238 lap. (Magyar tudomány)

  2. Erdély településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai százalékos megoszlásban 1850–1941. Szerkesztette Kepecs József. Kiadja a Központi Statisztikai Hivatal, Bp. 1996. 571 lap.

  3. Leach, Edmund: Szociálantropológia. Fordította Pusztai Anikó, Sajó Tamás. Osiris Kiadó, Bp. 1996.  217 lap.

  4. Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata. Szociometriai értelmezés. Osiris Kiadó, Bp. 1996. 351 lap.

  5. Politikai pszichológia. Szöveggyûjtemény. Válogatta és szerkesztette Lányi Gusztáv. Fordította Tóth Judit és mások. Balassi–ELTE Szociológiai Intézet, Bp. 1996. 403 lap.

Politológia

  1. Bihari Mihály: Politológia. 4. kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996. 363 lap.

  2. Bihari Mihály: Magyar politika, 1945–1995. A magyar politikai rendszer történetének fõbb szakaszai a második világháború után. Korona, Bp. 1996. 170 lap.

  3. Czövek István: Kelet diplomatája, A.M. Gorcsakov. Stúdium, Nyíregyháza 1996. 137 lap. (Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közleményei)

  4. Dahl, Robert A.: A pluralista demokrácia dilemmái. Fordította Seres Iván. Osiris Kiadó, Bp. 1996.  226 lap.

  5. Diószegi István: A kulisszák mögül... A diplomácia története 1919-tõl 1939-ig. Paginarum, Bp. 1996. 181 lap. (Diákkönyvtár történelembõl)

  6. Fischer Ferenc: A megosztott világ. A Kelet–Nyugat, Észak–Dél nemzetközi kapcsolatok fõ vonásai 1941–1991. Ikva, Bp. 1996. 399 lap.

  7. Az idõ élén jártak. Kereszténydemokrácia Magyarországon, 1944–1949. Szerkesztette Kovács K. Zoltán, Rosdy Pál. Barankovics Alapítvány, Bp. 1996. 220 lap.

  8. Janda, Kenneth: Az amerikai demokrácia. Fordította Csobán Eszter. Osiris Kiadó, Bp. 1996.  469 lap.

  9. Jászi Oszkár hazatérése. Szerkesztette Litván György. Társadalomtudományi Társaság, Bp. 1996. 119 lap. (A Társadalomtudományi Társaság füzetei)

10. Kissinger, Henry: Diplomácia. Fordította Baik Éva. Panem-Grafo, Bp. 1996. 956 lap.

11. Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Szerkesztette Gyurgyák János. Osiris Kiadó, Bp. 1996.  402 lap.

12. Összehasonlító politológia. Szerkesztette Gabriel A. Almond, G. Bingham Powel. Fordította Béndek Péter. Osiris Kiadó, Bp. 1996.  827 lap.

Történelem–mûvészettörténet–régészet

  1. Alföldy Géza: Római társadalomtörténet. Fordította Borhy László. Eötvös Loránd Tudományegyetem–Pytheas, Bp. 1996. 160 lap.

  2. Árpád elõtt és után. Tanulmányok a magyarság és hazája korai történetérõl. Szerkesztette Kristó Gyula, Makk Ferenc. Kiadja a Somogyi Könyvtár, Szeged 1996. 179 lap. (Szeged Könyvek, 2)

  3. Attila és hunjai. Szerkesztette Németh Gyula. Reprint kiadás. Akadémiai Kiadó. Bp. 1996. 348 lap. (Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata)

  4. Balázs Éva H.: Európai gazdaságpolitika – magyar válasz. História–MTA Történettudományi Intézete, Bp. 1996. 23 lap. (História könyvtár. Elõadások a történettudomány mûhelyeibõl)

  5. Balogh Sándor: Magyarország és szomszédai 1945–1947. História–MTA Történettudományi Intézete, Bp. 1996. 38 lap. (História könyvtár. Elõadások a történettudomány mûhelyeibõl, 6)

  6. Barabási László: Balánbánya története. Szerzõ kiadása. Csíkszereda 1996. 192 lap.

  7. Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. Tanulmány és válogatott dokumentumok. Az 1956-os Intézet kiadása, Bp. 1996. 183 lap.

  8. Bellus Ibolya: A magyar ókortudomány bibliográfiája 1976–1990. Balassi, Bp. 1996. 698 lap.

  9. Bertényi Iván: A magyar korona története. Kossuth Kiadó, Bp. 1996. 229 lap.

10. Binder Pál: Az erdélyi fejedelemség román diplomatái vagy románok az erdélyi fejedelemség szolgálatában. Történelmi tanulmány. Pro-Europa, Marosvásárhely 1996. 172 lap.

11. Bitskey István: Hungáriából Rómába. A római Collegium Germanicum Hungaricum és a magyarországi barokk mûvelõdés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996. 267 lap.

12. Bloch, Marc: A történész mestersége. Történetelméleti írások. Fordította Babarczy Eszter, Kosáry Domokos, Pataky Pál. Osiris Kiadó, Bp. 1996.  229 lap. (Osiris Könyvtár. Történelem)

13. Bozsóky Pál Gerõ: Keresztes hadjáratok. Agapé, Szeged 1996. 343 lap.

14. Braudel, Fernand: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. Fordította R. Szilágyi Éva. Akadémiai Kiadó, Bp. 1996. 1. kötet 389 lap; 2. kötet 389–955. lap; 3. kötet 961–1465. lap.

15. Budapesti Oral History Archívum 1981–1996. Írta és szerkesztette Kozák Gyula, Körösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne. Az 1956-os Intézet kiadása, Bp. 1996. 154 lap.

16. Caesar, Caius Iulius: A gall háború. Fordította Szepessy Tibor. Szukits, Szeged 1996. 199 lap. (Az antik világ könyvei)

17. Campanella, Tommaso: A Napváros. Vitás kérdések a legjobb köztársaságról. Fordította, az elõszót és a jegyzeteket írta Sallay Géza. Nippon, Bp. 1996. 126 lap.

18. Castiglione László: Hellenisztikus mûvészet. Corvina, Bp. 1996. 117 lap. (Egyetemi Könyvtár)

19. Corrain, Lucia: Giotto és a középkor mûvészete. Mûhelyek, technikák, színek, történetek. Fordította Kézdy Beatrix. Cicero, Bp. 1996. 64 lap. (A mûvészet mesterei)

20. Dávid István: Mûemlék orgonák Erdélyben. Polis Könyvkiadó–Balassi, Kolozsvár–Budapest 1996. 343 lap.

21. Döntés a Kremlben 1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. Szerkesztette Vjacseszlav Szereda és Rainer M. János. Az 1956-os Intézet kiadása, Bp. 1996. 256 lap.

23. Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerkesztette Kovács András, Sipos Gábor, Tonk Sándor. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár 1996. 604 lap.

24. Entz Géza: Erdély építészete a 14–16. században. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár 1996. 684 lap és 208 melléklet.

25. Az 1956-os magyar forradalom lengyel dokumentumai. Összeállította és fordította Tischler János. Az 1956-os Intézet kiadása, Bp. 1996. 248 lap.

26. 1848–1849, a szabadságharc és forradalom története. Szerkesztette Hermann Róbert. Videopont, Bp. 1996. 463 lap.

27. A fogoly Bibó István vallomásai az 1956-os forradalomról. Összeállította, a bevezetést, a jegyzeteket írta Kenedi János. Az 1956-os Intézet kiadása, Bp. 1996. 216 lap.

28. Gogh, Vincent van: Mûvek. Van Gogh válogatott levelei. Válogatta, fordította, az elõszót és a jegyzeteket írta Dávid Katalin. Háttér, Bp. 1996. 268 lap.

29. Grant, Michel: Róma császárai. Életrajzi kalauz a császárkori Róma uralkodóiról Kr.e. 31– Kr.u. 476 között. Fordította Borhy László. Corvina, Bp. 1996. 339 lap.

30. Gyürky Katalin: A Buda melletti kánai apátság feltárása. Akadémiai Kiadó, Bp. 1996. 155 lap és 16 tábla.

31. A honfoglalás kor írott forrásai. Szerkesztette Kovács László, Veszprémy László. Balassi, Bp. 1996.  269 lap.

32. Huszár Lajos–Pap Ferenc–Winkler Judit: Erdélyi éremmûvesség a 16–18. században. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1996. 220 lap.

33. Jakó Zsigmond: Ezerszáz esztendõ. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár 1996. (Erdélyi Tudományos Füzetek)

34. Jászay Magda: A kereszténység védõbástyája olasz szemmel. Olasz kortárs írók a XV–XVIII. századi Magyarországról. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996. 334 lap.

35. Jelavich, Barbara: A Balkán története. Osiris Kiadó–2000, Bp. 1996. 1. kötet: 18. és 19. század. 344 lap; 2. kötet: 20. század. 409 lap.

36. Kállay István: Városi bíráskodás Magyarországon 1686–1848. Osiris Kiadó, Bp. 1996. 673 lap.

37. Kaposi Zoltán: Az európai gazdaság a XVIII–XX. században. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs 1996. 193 lap.

38. A kecskeméti magisztrátus jegyzõkönyveinek töredékei. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárának kiadása, Kecskemét 1996. 1. kötet: 1591–1711. Összeállította, a bevezetõt írta és jegyzetekkel ellátta Iványosi-Szabó Tibor. 254 lap. (Forrásközlemények. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 1)

39. Keresztes Gyula: Vásárhelyen vásár tartatik. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1996. 113 lap.

40. Két tárgyalás Sztambulban. Hieronymus Laski tárgyalása a töröknél János király nevében. Habardanecz János jelentése 1528. nyári sztambuli tárgyalásairól. Összeállította Barta Gábor. Balassi, Bp. 1996.  218 lap. (Régi magyar könyvtár. Források)

41. Kiss István Géza: A magyar királyi vámõrség története. Viva Média, Bp. 1996. 63 lap.

42. Kisari Balla György: Törökkori várrajzok Stockholmban. Szerzõ kiadása. Bp. 1996. 198 lap.

43. Kós Károly: Erdélyország népének építése. Mûvészettörténeti tanulmány. Polis Könyvkiadó–Balassi Kiadó, Kolozsvár–Budapest. 1996. 52 lap.

44. Kosáry Domokos: Mûvelõdés a XVIII. századi Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Bp. 1996. 873 lap.

45. Kosáry Domokos: Hat év a tudománypolitika szolgálatában. Az MTA Történettudományi Intézetének kiadása, Bp. 1996. 377 lap.

46. Krausz Tamás: Szovjet thermidor. A sztálini fordulat szellemi elõzményei 1917–1928. Napvilág, Bp. 1996. 255 lap.

47. Kristó Gyula: A korai magyar államról. História–MTA Történettudományi Intézete, Bp. 1996. 36 lap. (História könyvtár. Elõadások a történettudomány mûhelyébõl)

48. Kristó Gyula: A székelyek eredetérõl. Kiadja a Szegedi Középkorász Mûhely, Szeged 1996. 167 lap. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 10)

49. Kristó Gyula: Honfoglalás és társadalom. Az MTA Történettudományi Intézete, Bp. 1996. 154 lap. (Társadalom- és mûvelõdéstörténeti tanulmányok, 16)

50. Kristó Gyula: Hungarian history in the ninth century. Translated by György Novák. Szegedi Középkorász Mûhely, Szeged 1996. 229 lap.

51. Kristó Gyula: Magyar honfoglalás, honfoglaló magyarok. Kossuth Kiadó, Bp. 1996. 200 lap.

52. Kõháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. A magyar némafilm 1896–1931 között. A Magyar Filmintézet kiadása, Bp. 1996. 412 lap.

53. László Gyula: A honfoglaló magyarok. Corvina, Bp. 1996. 126 lap.

54. László Gyula: Ex libris. Mesterségem régész. Szabad Tér, Bp. 1996. 113 lap.

55. László Gyula: Góg és Magóg népe. A szerzõ válogatása életmûvébõl. Trikolor–Intermix, Bp. 1996. 351 lap.

56. László Gyula: The Magyars. Their life and civilisation. Translated by Timothy Wilkinson. Corvina, Bp. 1996. 363 lap.

57. Lehoczky Alfréd: Hangony-Hodos völgye a honfoglalás idején és a középkorban. Felsõmagyarország, Miskolc 1996. 171 lap.

58. Lõwy Dániel–Demeter V. János–Asztalos Lajos: Kõbe írt Kolozsvár. Emléktáblák, feliratok, címerek. Nis Kiadó, Kolozsvár 1996. 321 lap és 99 melléklet.

59. Lukács Lajos: Pest-Buda az 1867-es kiegyezés idején. Akadémiai Kiadó, Bp. 1996. 190 lap.

60. Magyar élet a régi Bukarestben. Levelestár a XIX. század második felébõl. Bevezetõ tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Kovách Géza. Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Bp. 1996. 180 lap. (Encyclopedia Transylvanica)

61. Magyar krónikák és legendák. Válogatás a magyar középkor prózájából. Válogatta, elõszóval és jegyzetekkel ellátta Gábor Csilla. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár 1996. 336 lap. (Remekírók Diákkönyvtára)

62. A magyarok krónikája. Összeállította, szerkesztette és az összefoglaló tanulmányokat írta Glatz Ferenc. 2. kiadás. Officina Nova, Bp. 1996. 816 lap.

63. Magyarország levéltárai. Szerkesztette Blazovich László, Müller Veronika. A Magyar Levéltárosok Egyesületének kiadása, Bp. 1996. 179 lap.

64. Marosi Ernõ: A középkor mûvészete. 1. kötet: 1000–1250. Corvina, Bp. 1996. 252 lap.

65. Medium regni. Középkori magyar királyi székhelyek. Szerkesztette Buzás Gergely. Nap, Bp. 1996. 211 lap.

66. Molnár András: Batthyány Lajos a reformkorban. A Zala Megyei Levéltár kiadása, Zalaegerszeg 1996. 221 lap.

67. Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve. Szerkesztette Takács Imre. A Szent Gellért Hittudományi Fõiskola kiadása, Pannonhalma 1996. 1. kötet 636 lap; 2. kötet 383 lap; 3. kötet 320 lap.

68. Nádasdi József: Tagosítások és birtokrendezések Magyarországon a XIX. század közepétõl 1956-ig. Stúdium, Nyíregyháza 1996. 189 lap és 5 tábla. (Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közleményei)

69. Az ókori görögök és rómaiak története. Szerkesztette John Boardman. Fordította Szuhay-Havas Ervin. Maecenas Könyvkiadó, Bp. 1996. 879 lap és 16 tábla.

70. Orosz történelem. 1. kötet: Heller, Mihail: Az orosz birodalom története. Osiris Kiadó–2000, Bp. 1996. 667 lap; 2. kötet: Heller, Mihail–Nyekrics, Alekszandr: A Szovjetunió története. Osiris Kiadó–2000, Bp. 1996. 610 lap.

71. Osman Ibn-Ahmed: A gyaurok rabságában. Pasák és generálisok között. Fordította Jólesz László. Balassi, Bp. 1996. 246 lap.

72. Pax Britannica. Brit külügyi iratok a második világháború utáni Kelet-Közép-Európáról. 1942–1943. A bevezetõ tanulmányt és a jegyzeteket írta Bán D. András. Fordította Földes Gábor. Osiris Kiadó, Bp. 1996. 227 lap.

73. Pünkösti Árpád: Rákosi a csúcson 1948–1953. Európa, Bp. 1996. 586 lap.

74. Radzinszkij, Edvard: Az utolsó cár. II. Miklós élete és halála. Fordította Soproni András. Európa, Bp. 1996. 619 lap.

75. Rainer. M. János: Nagy Imre. Politikai életrajz. Az 1956-os Intézet kiadása, Bp. 1996. 1. kötet: 1896–1933. 553 lap.

76. Révész László: A karosi honfoglalás kori temetõk. Régészeti adatok a Felsõ-Tisza-vidék X. századi történetéhez. HOM–Magyar Nemzeti Múzeum, Miskolc–Budapest, 1996. 506 lap. (Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, 1)

77. Shirer, William L.: A Harmadik Birodalom felemelkedése és bukása. A náci Németország története. Fordította Mészáros Viktor. Teleteacher, Bp. 1996. 802 lap.

78. Somogyi Éva: Kormányzati rendszer a dualista Habsburg Monarchiában. A közös minisztertanács 1867–1906. História–MTA Történettudományi Intézete, Bp. 1996. 195 lap. (História könyvtár. Monográfiák)

79. Speer, Albert: Hitler bizalmasa voltam. Emlékiratok. Fordította Liszkay Zoltán. Zrínyi, Bp. 1996. 547 lap.

80. Szabó János: Az Erdélyi Fejedelemség hadserege. Zrínyi, Bp. 1996. 127 lap.

81. Történelemmetodikai mûhelytanulmányok. Szerkesztette V. Molnár László. Tárogató, Bp. 1996. 174 lap.

82. Udvari István: A Mária Terézia korabeli úrbérrendezés szlovák nyelvû kéziratos forrásai. Szepes és Zemplén vármegyék. A Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola kiadása, Nyíregyháza 1996. 223 lap. (A Vasvári Pál Társaság füzetei)

83. Újváry Gábor: Tudományszervezés – Történetkutatás – Forráskritika. Klebelsberg Kunó és a Bécsi Magyar Történeti Intézet. Historia est magistra vitae? Tanultunk a történelembõl? Gyõr-Sopron-Moson Megye Gyõri Levéltárának kiadása, Gyõr 1996. 260 lap.

84. Urbán Péterné: László Gyula ajánló bibliográfiája. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc 1996. 23 lap.

Vallás

  1. Amor Sanctus. Szent Szeretet Könyve. Középkori himnuszok latinul és magyarul. Fordította Babits Mihály. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár 1996. 224 lap. (Remekírók Diákkönyvtára)

  2. Babos István: Az egyház szentségei. Általános szentségtan. Agapé–Távlatok Szerkesztõség, Szeged–Budapest 1996. 194 lap. (Teológiai zsebkönyvek, 13)

  3. Campbell, Hamish: Szent Norbert, a Premontrei Rend alapítója, a béke apostola. Fordította Gábor Bálint József. Premontrei Prépostság, Csorna 1996. 218 lap. (Premontrei könyvek, 1)

  4. Dobszay János: Mozaikok a Regnum életébõl a hetvenes évektõl napjainkig. Corvinus, Bp. 1996. 151 lap.

  5. Egyháztörténet és egyházjog. Szerkesztette Tavaszi Hajnal. Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Nagyvárad 1996. 75 lap. (Királyhágómelléki Füzetek, Jubileumi Sorozat, 5)

  6. Eliade, Mircea: A szent és a profán. A vallási lényegrõl. Fordította Berényi Gábor. Európa, Bp. 1996. 230 lap.

  7. Fromm, Erich: „Olyanok lesztek, mint az Isten”. Az Ótestamentum és hagyományának radikális értelmezése. Fordította Gellériné Lázár Márta. Akadémiai Kiadó, Bp. 1996. 191 lap.

  8. Ganzfried, Slajmo: A zsidó vallás törvényei. A Sulchan aruch dióhéjban. Fordította Rosenberg Leopold. Reprint kiadás. Makkabi–Budapest 1996. 110 lap.

  9. Hegedûs Lóránt: Újkantiánus és értékteológia. Mundus, Bp. 1996. 115 lap. (Protestáns mûvelõdés Magyarországon, 1)

10. Juhász István: Hitvallás és türelem. Tanulmányok az Erdélyi Református Egyház és Teológiai Tudomány körébõl. Kiadja az Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár 1996. 163 lap.

11. Leó (pápa) XIII.: Az alázatosság gyakorlása. Fordította Rákos Balázs Raymund. Jel, Bp. 1996. 74 lap.

12. Luksics Pál: A vásárhelyi apácák története. Kiadja a Devecseri Kastély Könyvtár, Devecser 1996. 111 lap.

13. Luther Márton négy hitvallása. Fordította és a bevezetést írta Pröhle Károly. 2. kiadás. Evangélikus Sajtóosztály, Bp. 1996. 322 lap.

14. Luther, Martin: Mûvek. Dr. Luther Márton önmagáról. Válogatta, fordította Virág Jenõ. Kiadja az Ordass Lajos Baráti Kör, Bp. 1996. 190 lap.

15. Luz, Ulrich: Evangélium és hatástörténet. A Máté-evangélium értelmezése a történelemben. Fordította Lukács Tamás. A Hermeneutikai Kutatóközpont kiadása, Bp. 1996. 98 lap. (Hermeneutikai füzetek, 8)

16. McGrath, Alister E.: Kálvin, a nyugati kultúra formálódása. Fordította Nagy Mónika Zsuzsanna. Osiris Kiadó, Bp. 1996. 350 lap.

17. Moster, Walter: Az „önmagát értelmezõ szentírás”. Luther hermeneutikájáról. Fordította Seben István. Kiadja a Hermeneutikai Kutatóközpont, Bp. 1996. 44 lap. (Hermeneutikai füzetek, 9)

18. Orbán József Gyula: Friedensbewegung katholischer Priester in Ungarn 1950–1956. METEM, Bp. 1996. 384 lap.

19. Ötvös László: Károli Gáspár bibliafordításának jelenléte a népi vallásosságban. Bibliai néprajzi értekezés. Damjanich Múzeum, Szolnok 1996. 236 lap. (Nemzetközi theológiai könyv, 22)

20. Puskely Mária: Keresztény szerzetesség. Történelmi kalauz. Bencés Kiadó, Pannonhalma. 1. kötet: 1995. 570 lap; 2. kötet: 1996. 579–1191. lap.

21. Rónay Jácint: Napló. Válogatás. Sajtó alá rendezte és az utószót írta Hölvényi György. METEM, Bp. 1996. 400 lap. (METEM-könyvek, 13)

22. Török József: Bencések. Mikes, Bp. 1996. 48 lap. (Szerzetesrendek a Kárpát-medencében)

23. Sulyok István. Szerkesztette Pálfi József. Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Nagyvárad 1996. 75 lap. (Királyhágómelléki Füzetek, Jubileumi Sorozat, 4)

Kézikönyvek

1. Bidermann, Hans: Szimbólumlexikon. Fordította Havas Lujza, Körber Ágnes. Corvina, Bp. 1996. 445 lap.

2. Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig? Szerkesztette Simon Anita és Tal Marian. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda 1996. 1. kötet. 343 lap.

Összeállította Makó Mária

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék