Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1997/1-2 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 59. kötet, 1997. 1-2.füzet

Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1996. évi gazdasági-pénzügyi tevékenységérõl

Nehéz pénzügyi évet zárt az EME.

Az elsõ és legjelentõsebb nehézséget a Dacia Felix Rt-Banknál vezetett valuta–lej számlánknak a Bank ellen hozott intézkedések okozta zárolása jelentette. 1996. május 23-án 10 042 USD – 29 900 000 lej értékû pénzünk vált hozzáférhetetlenné. Igaz, idõnként sikerült 1–3 millió lejes összegeket felvenni, de bankközi mûveletek nem voltak foganatosíthatók. Végül is a bíróság által kirendelt csõdfelügyelõhöz benyújtott beadványunk eredményeképpen október 30-án 10 millió, 1997. január 15-én a még bent levõ 14 millió lejünkhöz is hozzájutottunk.

A második ok, ami pénzügyi helyzetünkben bizonyos fokú nehézséget idézett elõ, az volt, hogy az Illyés Közalapítványnál megpályázott és az EME 1996. évi mûködésének biztosítására megítélt támogatásnak az elsõ felét csupán október 29-én utalták át a Kereskedelmi Banknál vezetett valutaszámlánkra.

Ezek a nehézségek rányomták bélyegüket gazdasági tevékenységünkre.

Az 1996. évi költségvetésben elõirányzott nagyobb anyagi ráfordítást igénylõ programjaink egy része halasztást szenvedett, vagy olyan tevékenységeink, melyek halasztást nem szenvedhettek, mint pl. kiadványaink megjelentetése, egyes tervezett rendezvényeink teljesítése, végrehajthatóvá lett, még akkor is, ha adott pillanatban a Misztótfalusi Kis Miklós Ref. Sajtóközpont Nyomdájánál 10 millió lejes hátralékunk volt. Egyébként minden, az EME mûködését biztosító fizetési kötelezettségünknek eleget tettünk.

Egyik következménye késedelmes anyagi támogatásunknak az lett, hogy egyes programjaink végrehajtása elhúzódott, és az év végére, sõt az 1997. év elejére csúszott át. Így történt meg, hogy 1997-ben fizettünk ki 1996. évre tervezett munkákat mintegy 24 millió értékben.

Ez az oka annak, hogy 1996. évi költségvetésünk egyes tételeit nem teljesíthettük teljes egészében. Ezt elemezve megállapíthatjuk, hogy az 198 910 ezer lejes bevételi tervet némi túllépéssel 202 148 ezer lej arányban teljesítettük. Habár a tagdíjakból elõirányzott bevételek jelentõsen alulmaradtak, a kiadványaink értékesítésébõl befolyt összegek, valamint az adományokból és támogatásokból származó, a tervezettnél nagyobb bevételek a bevételi terv túlteljesítéséhez vezettek. A kiadványok értékesítésénél például 6 millió lej elõirányzott bevétellel szemben 14 590 ezer lejre árultunk.

A kiadások elemzésénél megállapíthatjuk, hogy az infláció különösen a dologi-ügyviteli költségeket befolyásolta negatívan. Költségnövelõ hatásuk a dologi és személyi kiadások viszonylatában 4 300 ezer lejes többletkiadást eredményezett.

Alapeszközeink és leltári tárgyaink 15 489 ezer lej értékben gyarapodtak, bútorok, számítógép, fénymásoló és egyebek beszerzése révén.

A költségeinkben jelentõs anyagi ráfordítást jelentett az EME-ház telkén levõ garázs és megroggyant állagú raktárak használható állapotba hozása. Ez a munka ugyancsak hasznosnak bizonyult.

Kiadványaink megjelentetésére 6,5 millió lejjel kevesebbet költöttünk a tervezettnél, de 1997 elején a fent említett kifizetésekben ezt kipótoltuk, s még további kifizetéseket is fogunk eszközölni, hogy a tervbe vett munkákat, ha késve is, de elvégezhessük, és ne csússzanak át 1997 költségeire. Az a tény, hogy 1996-ban kiadásra tervbe vett munkáink többsége megjelenhetett, annak a 12 341 ezer lejes támogatásnak köszönhetõ, amit 1996-ban különbözõ alapítványoknál, szervezeteknél pályáztunk meg. Ennek eredményeként jelenhetett meg Gábos Zoltán: Termodinamika és Kékedy László: Mûszeres analitikai kémia c. munkája, az EM folyóirat 1995. 3–4. és 1996. 1–2 számai, valamint olyan munkák, mint Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel, Benkõ Elek – Demeter István – Székely Attila: Középkori mezõváros a Székelyföldön, Sepse Árpád – Kohl István: A kárpáti barnamedvérõl címû, 1997 elején megjelent könyveink.

Az intézeti alapkutatásokra az elõirányzottnak szûk 25%-át teljesítettük. A tervbe vett és még el nem végzett munkák, mint Az erdélyi magyarság története, valamint a Székely oklevéltár következõ kötetének és a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon IV. kötetének a megjelentetése 1997. évre csúszik át. Teljesítettük viszont az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár, a Romániai Magyar Bibliográfiák II. kötetének és részben a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon szerkesztésében és a Torockói-medencében végzett régészeti ásatások folytatására vállalt kötelezettségeinket. Ez utóbbi eredményeként értékeljük a járai vár feltételezett helyének az azonosítására vonatkozó kutatásokat is.

Ugyancsak alapítványi pályázatokon elnyert támogatásoknak köszönhetõen tudtuk megrendezni a „Tornyot raktam” ifjúsági mûemlékvédelmi konferenciát Szovátán, Udvarhelyen és Szilágysomlyón a vándorgyûléseket, valamint a Mûszaki Tudományos Szakosztály által rendezett Fiatal Mûszakiak Konferenciáját Kolozsvárott.

Mindezek ellenére az 1996. évre tervbe vett kiadások a bevételek mellett jelentõsen alulmaradtak, minek következménye az lett, hogy a késõn megkapott támogatásokat nem költhettük el, s ezek a bankoknál és a takarékpénztárnál vezetett számláinkon maradtak 85 millió lej feletti értékben, szerencsére túlnyomórészt valutában. Ebbõl költöttünk és fedezzük továbbra is a folyamatban levõ, 1996-ra elõirányzott programjainkat.

Tájékoztatjuk a T. Közgyûlést, hogy 1996. évi pénzügyi-könyvelési mérlegünket határidõre letettük az illetékes pénzügyi szerveknél, s azt teljes egészében elfogadták.

Az 1997. évi költségvetési tervezet elkészítése, még inkább annak végrehajtása különösen nehéz feladatok elé állítja az EME Elnökségét. Költségvetési tervezetünk még a kormányzat által bejelentett gazdasági intézkedések elõtt készült el, az akkori értékek figyelembevételével. A Választmányi ülés elõtti napon tájékoztattak, hogy az alapítványi támogatások 1997-re az 1996. évi támogatások szintjét nem fogják meghaladni. Költségvetési tervezetünk azonban messze meghaladja ezt a szintet, ami tervezetünk újragondolását, átértékelését teszi szükségessé. A 351 millió lejes szükségletet 230 millió lejes összegre kell átalakítani, azzal, hogy 62,5 millió lej értékben külön pályázatot nyújtottunk be sajtókiadás, illetve egyes rendezvények költségeinek fedezésére. A költségcsökkentés értéke elõreláthatólag 58 millió lej lesz. Ezenfelül mintegy 6 kiadványunk megjelentetési költségei fedezésére nyújtottunk be pályázatot különbözõ alapítványokhoz és támogatókhoz (köztük a Székely Oklevéltár IV. kötetének, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IX. kötetének, Az erdélyi magyarság története, Kovács András: Gyulafehérvár városi jegyzõkönyvei, valamint Neményi Ágnes szociológus, Nagy-Tóth Ferenc biológus, Egyed Emese irodalomtörténész munkáinak megjelentetésére).

Költségeink fedezésére a tervezetben bevételi forrásként a tagdíjakból 32 400 ezer lejt irányoztunk elõ, azzal, hogy javasoljuk a T. Közgyûlésnek, 1997. évre a tagdíjakat évi 20 000 lejben állapítsa meg, tekintettel a lej tetemes leértékelõdésére, azzal a megkötéssel, hogy a nyugdíjasok ennek 50%-át, a diákok pedig évi 3000 lej tagdíjat fizessenek. Javasoljuk az alapítótag-díjaknak az eddigi 100 000 lej értékû fenntartását.

Kiadványaink értékesítésébõl 34 millió lej, egyéb jövedelmekbõl 6 millió lej bevételre számítunk.

Tájékoztatásukra ismertetjük az 1997. évi költségvetési elõirányzat tervezetét megvitatás és jóváhagyás végett.

Kolozsvárt, 1997. április 10-én

Soó Tamás

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék