Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1999/1-2 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 61. kötet, 1999. 1-2.füzet

Az 1999. június 5-i közgyûlés iratai

Soó Tamás gazdasági tanácsos beszámolója
az 1998. évi gazdasági-pénzügyi tevékenységrõl

Az 1998. évre az Illyés Közalapítványhoz az EME fenntartási költségeihez való hozzájárulásra beadott pályázatunkra 1998. november 10–11-én érkezett  válasz,  amelyben közölték, hogy összesen 6 500 000 Ft értékû, valutában kifizetésre kerülõ támogatást ítélt meg részünkre a Kuratórium. A támogatást ezúttal 5 részletre osztva utalják át. Külön állapították meg a támogatást a dologi és személyi költségekre, amit két részletben fognak átutalni, külön az alapkutatásokra, a kiadványok támogatására, és a rendezvényekre.

Ez ideig átutalásra került a dologi kiadásokra megítélt összeg elsõ fele, az alapkutatások és a kiadványok támogatására megítélt hozzájárulás, összesen 3 870 000 Ft–nak megfelelõ 17 413,70 USD, ami a beváltás után 222 661 760 lejt tesz ki. Hátra van még 2 630 000 Ft-nak megfelelõ valuta átutalása, ami a folyamatban levõ elszámolásunk jóváhagyása után, június vége felé fog megtörténni.

A fenti összegen kívül folyósításra került még 250 000 Ft-nak megfelelõ 1136,14 USD az Erdélyi Múzeum folyóirat kiadási költségeire, amit el is számoltunk, valamint 50 000 Ft-nak megfelelõ 208,82 USD a történelem és mûvészettörténet szakos hallgatóknak tartandó latin nyelvoktatás költségeire, aminek az elszámolási határideje 1998. december 31.

Elszámolási nehézséget csak az támaszt, hogy a pályázat beadásakor és 1998. év folyamán a dollárárfolyam, amelyen a kiadásainkat felértékeltük, 8–9000 lej/USD volt, az 1999. február hónap folyamán átutalásra került USD beváltási árfolyama 15 000 lej/USD körülire nõtt.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az EME mûködésének támogatása ne pályázati rendszerben történjen, hanem költségvetési tételként az év elején kerüljön átutalásra, az elõzõ év végén elkészített, felterjesztett és jóváhagyott EME költségvetés alapján. Ilyen módon nem ér semmilyen veszteség az árfolyamingadozások, illetve  a még belátható idõn túl is érvényben levõ  lejleértékelõdés következményeképpen. Az EME pénzgazdálkodása szempontjából ez biztonságot jelentene programjaink megvalósításában, mert a jelenlegi rendszerben nem tudjuk, hogy a megpályázott programot, aminek a megvalósítási idõpontja az év elsõ fele, megkapjuk-e és milyen arányban.

Az 1998. évi költségvetés teljesítésének módjára térve, a 392 millió lejes bevételi tervezetet 29 337 ezer lejjel haladtuk túl, ami az adományokból és egyéb bevételekbõl (pl. a kapott kamatokból) származik. A tagdíjaknál több mint 7 millióval, az alapítványi támogatásoknál 39 millióval teljesítettünk kevesebbet, viszont kaptunk közel 29 millió lej céltámogatást, meghatározott programokra, mint könyvkiadás, folyóiratkiadás stb.

A tervezett 392 millió lej kiadást 17 965 ezer lejjel léptük túl.

A legszembetûnõbb túllépés a dologi kiadások fejezetében keletkezett 57 millió lej értékben. A könyvtár raktározási kapacitását növelendõ, hogy az akut helyszûkét csökkenthessük, az EME székház 2 garázsát be kellett polcozni és könyv, valamint folyóirat tárolására alkalmassá tenni. Ez 29 millió lej többletkiadást eredményezett. Megvásároltuk az elhunyt Binder Pál történész könyvtárát, ami 25 millió lej nem tervezett kiadást jelentett. Továbbá negatívan befolyásolta költségeink alakulását az árak és a szolgáltatási költségek emelkedése (posta, telefon, fûtés, világítás, karbantartási anyagok stb.), ami összesen 7 millió lej feletti többletkiadást eredményezett.

A személyi kiadásokra szánt költségeknél a 40,715 millió lej megtakarítás két gyermekgondozáson levõ kutatónk, Jakó Klára és Tamásné Szabó Csilla megtakarított fizetését jelenti, mivel õk erre az évre a Betegsegélyzõtõl kaptak gyermekgondozási segélyt, továbbá egy be nem töltött könyvtárosi állás költségeit.

Az alapkutatásoknál  15%-os többletkiadást (6 millió lej) könyvelhettünk el, az Erdélyi Magyar Tudománytörténeti kutatások, a Bolyai-hagyaték feldolgozása költségeinek tulajdoníthatóan.

A kiadványok finanszírozására tervezett kiadásoknál 7 200 000 lejjel költöttünk többet, ami csak látszólagos túllépés, ugyanis Kékedy László Mûszeres analitikai kémia és Egyed Emese Levevék fejemrõl múzsák sisakomat címû könyvének költségeit megelõlegeztük, fedezetük az elkövetkezõ évben fog megjelenni (közel 15 millió lej).

A rendezvényekre elõirányzott kiadásokat közel 7 millióval (6764 ezer lej) léptük túl. A Mûszaki Tudományos Szakosztály a Fiatal Mûszakiak Tudományos Ülésszaka rendezésére, az infláció növekedésével nem számolva, 5932 ezer lejjel költött többet, ezenkívül az Orvostudományi Szakosztály vándorkonferenciájának költségeire adtunk az elõirányzottnál 4288 ezer lejjel többet.

Egyéb ügyviteli költségekre (kiszállások, adók, illetékek, kiadványcserék, adományok, szállítási költségek, fiókegyesületek és bankköltségek) 2460 ezer lejt, egyéb kiadásokra összesen  10 749 ezer lejt költöttünk.

Az 1999. évre költségvetési elõirányzatunk 640 millió lej. Erre alapítványi támogatásból   6500 ezer Ft-ra, azaz 390 millió lejre számíthatunk, amihez hozzáadva a saját forrásokból és más adományokból (tagdíjak, adományok, kiadványeladások, kamatok) várható  bevételeket, 215 millió  lejjel bõvíthetjük forrásainkat, összesen tehát 605 millió lej felett rendelkezhet az EME 1999-ben.

A kiadási oldalon dologi kiadásokra az összköltség közel 13%-át szánjuk, személyi kiadásokra az összköltségek majdnem 40%-át szándékozzuk fordítani. Tekintve az alapítványi támogatás szinten maradását, le kell mondanunk még 2 könyvtáros és a tervezett fizetett titkár alkalmazásáról.

Alapkutatásokra   az összkiadások 11,39%-át tervezzük elkölteni, kiadványokra pedig az összkiadások 25,43%-át akarjuk 1999-ben felhasználni. Itt is remélünk némi csökkentési lehetõséget, amennyiben egyes kiadványok költségeire, legalább részben, támogatókat találunk.

Az 1999-ben tervbe vett rendezvényeinkre az összköltségek 5,65%-át fordítjuk. Egyéb költségekre 30 000 000 lejt (4,53%) irányoztunk elõ, de talán itt is sikerül lefaragni 30%-ot. Ez a tétel a nem támogatott ügyviteli kiadásokat foglalja magában.

Az 1999-es év költségvetési tervének rövid elemzésébõl kiderül, hogy az egyes fejezetek költségtervei az 1998-as évinek csaknem kétszeresét teszik ki, s ezek éppen a tudományos munkák, kutatások, kiadványok fejezeteire vonatkoznak.

Elengedhetetlen, hogy 1999-ben ne fejleszthessük intézményeinket. A rendelkezésünkre álló területet túlnõttük. A Jordáky Könyvtár zsúfolt, nincs helyünk a könyvtár gyarapítására, az olvasóterem elégtelen, legalább kétszeres kapacitásra van szükség. Az EME székházban már nincs lehetõség könyvtár (természettudományi, közgazdasági, társadalomtudományi, mûszaki szakkönyvtár) megfelelõ elhelyezésére, a bõvítésrõl nem is beszélve. De az olvasók elhelyezése sem kielégítõ és korszerûtlen.

Legfontosabb feladatunk a Jordáky könyvtár területének bõvítése, de ha reményeink valóra válnak, a Rhédey ház elsõ emeletén mintegy 412 m2 területû hely bérletének a megszerzése körvonalazódik.

Ezzel megoldódna a Moll házban elhelyezhetõ tudományos kutatóintézet és a hozzá tartozó könyvtár elhelyezésének kérdése.

Talán-talán hozzájuthatunk a Fõtér 11. szám alatti, Gróf Wass Otília által hagyományozott székházunk egyes helyiségeihez, ami lehetõvé tenné a tudományos kutatóintézet valamelyik részlegének az elhelyezését is. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a jelenlegi román kormánynak a Wass Otília ház visszaadására vonatkozó rendelete csupán reklám, annak érvényt szerezni még a rendeletet kibocsájtó kormány sem képes (vagy nem akar?!). Részünkre marad a Funar polgármesterrel folytatott parttalan levelezés és vita s a bosszúság, hogy mindezt a külföldnek úgy tálalják, mint a román demokrácia vívmányát és az RMDSz eredményét.

T. Közgyûlés!

Tájékoztatom a T. Közgyûlést, hogy az EME 1998. évi pénzügyi mérlegét elkészítettük, és a pénzügyi hatóságoknak idõben átadtuk.

Bevételi tervünk teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges forrásaink gyarapítása, ezért arra kérjük a T. Közgyûlést, hogy hagyja jóvá a tagdíjak módosítását olyképpen, hogy a tagdíj évi 50 000 lej, nyugdíjasoknak 25 000 lej, egyetemi hallgatóknak, diákoknak 10 000 lej legyen.

Az alapítótag-díjat 500 000 lejre javasoljuk felemelni.

Végezetül kérem a T. Közgyûlést, fogadja el beszámolónkat.

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék