Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1999/1-2 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 61. kötet, 1999. 1-2.füzet

Az 1999. június 5-i közgyûlés iratai

Magyari András javaslata

Alulírott Magyari András, a Babeº–Bolyai Tudományegyetem történelem fakultásának konzultáns professzora, az újkori történelem tanszékének vezetõje teljes meggyõzõdéssel és egy munkás élet eredményeinek hangsúlyozásával ajánlom az Erdélyi Múzeum-Egyesület illetékes testületeinek, hogy dr. Bodor Andrást, a kolozsvári egyetem konzultáns professzorát az egyesület tiszteleti tagjainak sorába válassza. Úgy vélem, hogy a professzor úr hosszú évtizedekre terjedõ, sokoldalú didaktikai és tudományos munkássága javaslatom indokoltsága mellett szól.

Bodor professzor rangos hazai és külföldi egyetemeken: a kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémián, a Ferdinand és a Ferenc József Tudományegyetemen, az Oxfordi Manchester College-ben végzett tanulmányok után rövid ideig középiskolai munkásságot fejtett ki, melyet a Bolyai Egyetemen töltött évek követtek, ahol elõadótanár volt, valamint prodékáni és dékáni funkciókat töltött be. Az egyetemek egyesítése után munkásságának súlypontja a tudományos tevékenység irányába tolódik el, anélkül hogy csökkenne szemében a diákokkal való foglalkozás fontossága.

Tudományos jellegû írásainak száma meghaladja a 400-at. Ezek sorában találunk a hazai és egyetemes ókori történet tárgykörébe sorolható tanulmányokat, rövidebb és hosszabb lélegzetû könyveket, tanulmányokat, publicisztikai jellegû cikkeket, recenziókat.

Az 1943-ban megvédett, Szent Gellért deliberatiójának forrásai címû doktori disszertációjára napjainkig hivatkozik a szakirodalom.

Több mint 60 tanulmányt szentelt a hazai és egyetemes ókori történet gazdasági, társadalmi és kulturális problémáinak. Fõleg Dácia mezõgazdasági, vallási kérdései foglalkoztatták. Több mint 100 oldalas fejezetet írt a Németországban megjelent nagy lélegzetû munka, az Untergang der Römischer Welt címû kiadványba.

Tudományos tekintélyének tudható be, hogy számos ország akadémiai szervezetei hívták meg szakmai tapasztalatcserére. ezek keretében elõadásokat tartott Angliában az oxfordi egyetemen, Németországban, Bulgáriában.

Figyelemre méltó Bodor professzor társadalmi és kulturális téren végzett munkássága is. Az 1989-es fordulat után éveken át elnöke volt a Bolyai Társaságnak, majd a Bolyai Bizottságnak. Tagja és elnöke volt az ókori tudományok kolozsvári társaságának. Tevékenyen bekapcsolódott más, egyházi és világi szervezetek munkájába. Például éveken át elnöke a Dávid Ferenc Egyletnek.

Meg vagyunk gyõzõdve, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület tiszteleti tagjává való megválasztása Bodor professzor úr hosszú és sokoldalú munkásságának kiérdemelt elismerését jelenti.

Kolozsvár, 1999. március 20.

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék