Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1999/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 61. kötet, 1999. 3-4.füzet

Sebestyén Mihály

Ifjabb Kemény János temetése 1701-ben

Az Imreh István professzornak szentelt tisztelgõ kötet lapjain látott napvilágot hasonló címmel közleményünk.[1] Valamilyen megmagyarázhatatlan és sajnálatos véletlen – a számítógép sátáni, filoszoknak mutatott fintora – folytán az értekezés, a szövegértelmezés teljes egészében megjelent, az okmány viszont, mely közleményünk alapjául szolgált, csonkán, alig tíz sorra csökkent a rangos tanulmánykötetben.

Az Erdélyi Múzeum lapjain adom közre ezúttal kerek egészként az 1701-ben készült temetési instrukciót, melynek mûvelõdéstörténeti jelentõsége figyelemre méltó, fontossága abban rejlik, hogy az erdélyi múlt számára fontos adatokat tartalmaz.

A végtisztesség lebonyolítását vezérlõ utasítás, miként kutatásaink során kiderítettük, cegei Wass György (1658/59–1705) munkája. Ifjabb Kemény János, a fejedelem unokájának temetéséhez készült 1701-ben. A szertartás, a búcsúvételi ceremónia meghatározott rend, Wass „forgatókönyve” szerint ment végbe a marosvécsi várban. (Természetesen azt nagymértékben befolyásolta a másfél század alatt kialakult erdélyi protestáns temetési szokásrend.) A „nagy” Teleki Mihály (megh. 1690) unokáját a fõispáni és táblai méltóságának kijáró, a fejedelmi vérbõl született közjogi méltósághoz illõ ceremónia mellett kísérték utolsó útjára Erdély elõkelõségei, a család hátramaradt tagjai.

A mellékelt okmány eredetileg a Kemény vagy a Wass család levéltárában lehetett, ma New Jerseyben található magántulajdonban. 1996-ban az Sz. család betekintésre és másolásra rendelkezésemre bocsátotta, kérve nevének elhallgatását, amelynek a közlõ eleget kíván tenni.

1701. december eleje, Marosvécs. Cegei Wass György utasítása
ifj. Kemény János temetési elõkészületeihez

Nehai Boldog emlekezetü Meltoságos Ur Tekintet[e]s Ngs Gyerö Monostori Kemeny János Uram eö Nga Temetesekor kivántato Gazdáknak és keszületnek le irása és Testenek utolso Tisztesseg tetelenek rendi

Az Egesz Temetesi Alkalma-

tossagra vigyáztato Gazdák.

 

Palotában az temetesi alkalma-

tossággal vigyáztato Gazda

 

Hegyesi Mihaly Uram.

A kertbeli szinben vigyáztato

Gazda.

 

Vajda Balás Uram.

Mellete vigyázo emberek

Egy tizedes öt Darabantal,

Papok Deákok Gazdája.

Vita Sigmond Ur, Phülöp Mihály Uram

Fel öltöztetett Lovakhoz lato Gazda

Teleki György Uram.

 

 

Azon Lovakhoz láto emberek

 

 

Stefán Nemet Janos

Lovasz Peter Poha[r]nak István

Laszlo Sebestyén

Harom Katona Lovasz Marton.

Fegyverfogo es Aranyas Pan-

czelban öltözö

Fekete lobogo fogo

Palotaban fö Ajton állo

Mellette

Harangoztato Gazda

Menetelre vigyázo Gazda

Hintokra vigyazo Gazda

 

Rácz István Uram, az Lemhenyi.

Horvát Ur.

Tallyai Ur.

két Puskás.

Dési Pap Daniel Uram.

Veczi Kovácz István Uram.

Budaj Mihály Uram.

Test Fogok

 

A belsõ várbol viszik ki

Fekete posztos es szönyegre szeke-

ket viszik ki [törölve] szinbe ki hordato Gazda

Mgs Gubernatorné Aszszon eö nga elöt

jaro Gazda

 

 

Tályai Uram.    

 

Veczi Kovacz Istvan Uram.

A külsö Varbul viszik ki

 

Az kert kapujárol viszik a szenigh[!]

A szenben viszik be es onnet a sirban

minekutánna el rendezödik minden

Ceremonia

 

Keservesek Fogok

 

Az Aszszont Kemény Jánosne Aszszonyomot

fogják Felsö nagy Palotán vagy kün az Udva-

ron teendö Praedicatioi alkalmatosságra

gondot viselö Gazda

 

 

 

Csernatoni Ferencz uram,

 

Az koporso alatt levo barsonyas kétt fe-

kete szeket viszik   

 

Sirtt ki bontato és be rakato Gazda

Kert kapunal valo ajton állo, Mellette

emberek

Az urakot maraszto Gazda

Az uri Aszonyokot maraszto Gazda

Fö Rendeket es egyebeket maraszto Gazda

Fö Aszszonyokot es masokot maraszto Gazda

Mgs Gubernator Uram eö nga Asz-

talára vigyázo Gazda

Mgs Gubernátorné Aszszonyom eö nga

Asztalara vigyázo Gazda

Az Felsö nagy Palotaban levö Aszta-

lokra vigyáztato Gazdák   

 

Fö Aszszonyoknak Asztalára az Also na-

gyobbik Palotaban vigyáztato Gazdák  

 

Varmegye es mások Asztalokra az

külsö kapu felet valo nagyobbik házban

vigyáztato Gazdák

Ferfi Atyafiak Asztalára vigyáztato

Gazda

Aszszony Atyafiak Asztalara vigyázo

Gazda

Papok es Deakok Asztalára vigyázo

Gazda

Konyha mesterek

     Mellette    

 

     Sáfárok

Mgs Gubernátor Uram Asztalahoz

Fö Pohárnok    

 

    Mellette

Mgs Gubernátorné Aszm. Eö Nga

asztalához Pohárnok

 

 

Balasfi Sigmond Ur es

Kovacs János Ur fide Janos Ur

Vajda Balás Uram.

 

Negy Puskással Biro Mihaly Uram

Nagy Pál Ur.

Hegyesi Mihalj Uram,

Kovacz Janos Ur.

Kolosvarj Racz István Uram.  

 

Nagy Pál Uram, Ver Mihaly Uram,  

 

Vas Györgj Uram Hegjesi Mihaly Uram.

 

Patkos Ur Kovacz Janos Uram

Szepleki Uram Csernatoni Ur [törölve]

 

Kolosvarj Racz Istvan Ur

Dioszegi Daniel Uram   

 

 

Bagji Györgj Uram, Varadj Istvan Uram,

 

Nagyj Ferencz Uram,  

 

Mohaj János Uram,  

 

Vita Sigmond, es Fülöp Mihalj Uram

Berzenczei Marton es Janos Uraimék

Somodi Ferencz es Bajnyai Mihaly  

 

 

 

Sarosi Sigmond Uram, Meltosagos

Gubernator Uram ö nga Poharnokji

Bor hordok, Poharnak István es Stefan,

 

Namenyi Gerson, es Gubernatorné Asz. Ö

Nga Pohárnokji

    Mellette

Bor hordo Vas Györgj Uram

Incsa Gyurka,

Az Felsö nagy Palotában levö Asztalok-

hoz valo Pohárnok

 

Poharnak Mihalj Racz Mihály

    Mellette

Az Fö Aszszonyok Asztalához

az also nagy Palotában Pohárnok

    Mellette

Az Ferfi Atyafiak Asztalához

Poharnok

Az Aszszonyi Atyafiakhoz Pohar-

nok

A Varmegye Asztalához az külsö

kapu felett valo nagy hazban Pohár-

nok

    Mellette

Papok Deákok Pohárnokja.

Fö Tálnok

Mellette valo Talnokok   

 

 

Belsõ Vár kapujára vigyáztato Gazda.

Paska Elek, es az Szász Poharnak Juán.

 

Somodi Györgj es Jakab.

Zempe[?], Csontos,  

 

Kemeny Simon Uram Poharnakja,  

 

Az Asz. Telekine Asz. Poharnakja,  

 

 

Varadj Istvan Uram.

Ket Jo, es igassagos Parasztt ember

Ut supra az ö Gazdak,

Csizmadia Lukácz.

Talmosi Ferencz Csatlos Gyorgj es

Gabor Dobos, es Csatlos Istvan, Csatlos

János

Öljvösi Balog Sigmond mellettek [törölve]

Lazar Marton Uram, az Porkolábal edgyütt.

   Mellette Gyalogok.

Külsõ Vár kapujára vigyáz-

tato Gazda

    Mellette Gyalogok

Trombitasok Siposok Gazdája

Konyha es Talnokok Ajtajára

vigyázo Ajton állo

    Mellette Emberek

 

 

Fülpösi Szekely István Uram,

nro 8.

Csoti János.  

 

Bogdány Mihálj–Ideczi.

 

 

Czedula oszto

A Pinczeben az Urak es Aszta-

li Borokhoz koltsár

Czedula szedö

Praebenda oszto

    Mellette Meszáros

Zab oszto

Szena oszto

Felso Idetsen szena oszto

Nyuzato mester

   Mellette Meszárosok

Halhoz es Majorsághoz láttato

Konyhara valo hust es melljesztetteket

ki ado sáfár

Ugjan Konjhara valo vaj szalonna,

es egjeb ki ado safar

Szállás oszto

Mgs Gubernator Uram eö nga

szolgainak Gazdája

Mgs Bethlen Miklos Ur eö nga

szolgainak Gazdaja

 

Bán Ferencz Uram,  

 

Bertalan András Uram.

Az Iffiu Gombásj Uram.

Szekelj hidi János Uram,

Nro 4

Banyaj Miklos,  

 

 

Desi Pap Daniel Uram

Nro 4

Varalljaj Uram.  

 

Somodi Ferencz Uram.  

 

Kifor.

Sáfár György Uram.  

 

Berrej Uram.  

 

Szebeni János uram, vagj Hamza

Mgs Apor István Ur eö nga

szolgai Gazdája  

 

 

Patkos Uram [törölve] Szuczaki

Uramek: az nagjobik

Haller István Ur eö nga szol-

gainak Gazdája

 

Vasas Uram.

NB. Meltosagos G[ene]r[á]lis Úr

eö nga ha el találna jöni mind magának eö

magának mind szolgainak Gazdájok  

 

Ugy ismet nemzet[es] Urak ha jö-

nek.  

 

Szegenyek Gazdája

 

 

 

 

 

Kovácz István Uram, mellettek Banjaj

Istvan az Görög Uram szolgája féle.

Szeczi Uram es Veczi Uram,

 

Az Boldog emlekezetü nehai Ur Testnek utolso Tisztesseg teteleket ez szerint kel fogni.

 

Leg elsöbben is kün az Templomnal harangoztatni kell,

Az Harangozas alat az Palotaban föl és aláb valo Rendeket be kel gyüjteni es le kel ültetni.

Valamihelt peniglen az harangozást vegzik, Papoknak Deákoknak mindgyárt fel kel jöni, az Papokat be ültetvén az kis gyaszos boltban; az ajtonak bal felöl valo resziben rendel a fal mellet, az Deákok pedig az Pohár szék rekesziben es mellette künnis (:Ezek után az enekles el kezdödik:) [törölve]

Fel jövén az Papok es Deákok a ferfi Atyafiakot kel hini a kiss Gyaszos boltban az testnek job oldala felöl ültetvén eö kegyelmekett.

Ezek után az Eneklest el kezdvén Mgos Gubernator Uramékot az Urakkal edgyüt ki kel hini es a kis Gyaszos boltban kel ö ngkat is be vinni.

Ki jövén ö ngok az keserveseket kel vinni es kit kit e szerint rendben ültetni.

 

Elöl kel vinni a Testnek jobja felöl

es ültetni  

 

Masodik leszen es a testnek bal felöl elöl

kel ültetni

Harmadik leszen a test mellé job felöl máso-

diknak kel ültetni

Negyedik leszen a test mellet bal felöl ma-

sodiknak üll.

Eötödik leszen a test mellet job felöl har-

madik üll.

Hatodik leszen a test mellett bal felöl

harmadik üll.

Hetedik leszen a test mellet job felöl

negyedik üll.

Nyolczadik leszen a test mellett

bal felöl negyedik üll.

 

A meg szomorodott Aszszont Kemény Jánosne

Aszszonyomott ö Ngatt.

 

El vegzödven a Varban a Boldog emlekezetü Urnak Teste felett valo tisztesseg tetele a Varbul illyen rendel kel ki vinni a Sirnál valo szinben

 

Leg elsöbben is kel menni az Deákoknak

A Deákok után kel menni a Papoknak

A papok után kel menni a Vármegyenek

A Vármegye után kel menni a szolga rendeknek es más egyebfele közönséges rendeknek.

Azután kel menni az Fö Rendeknek.

A Fö Rendek után kel menni az Uraknak vagy ha hinton mennek az hintojoknak

Az Urak utan kel menni Mgos Gubernator Urunk eö nga hintajának

Az Ur eö nga hintaja után kel vinni [törölve] vezetni a fekes Lovakott

A fekes Lovak után a Pánczelos, a kardot es botot viszi edgyik Paripán, ket legeny vezetvén kantár száránal fogva.

Az utan a Varmegye Zászloját ugyan az Varmegye vice Ispánnya viszi, ugyan más paripán annak is más két legeny fogván a kantár száratt

Az után Panczel ingben fekete köntösben az fekete lobogot viszik az fekete bársonyos Lovon, azt is kantár száránál fogva vezetven ket legeny

Az lovak után mennek az Trombitasok, Siposok, Dobosok

Az Musikasok utan mennek a Mgos meg holt Ur gyaszos szolgai

A szolgak után mennek az Sogorságok eö Ngok.

Eö kegyelmek utan mennek az férfiakbol állo Atyafiak eö Kgk

Eö Kgk utan mennek edgy testver Attyafiai es edes Fiai ö Ngok s Kgk.

Az Atyafiak után viszik a Testet.

A test után viszik az keserveseket vagy ha hinton mennek az hintajok megyen.

Azok után a szomoru Aszszony eö kglme Fejir Cselédi, mikor penig az hintoban fel ültetik az keserveseket az Fejir Cseled az kik gyocsban vadnak a test után mennek addig míg a keservesek le szálnak a hintobol

Azok után Mgs Gubernatorne Aszszonyom eö Nga hintaja

Az ö nga hintaja után a töb Uri Aszszonyok hintaja

Az Uri Aszszonyok hintaja utan az fö Aszszonyok hintaja

Azok után mennek mindenfele Aszszonyi rendek.

Notandum

 

1. Az ket bársonyas szeket mellyen az koporso al ket betsületes Ifiu tsak szinten a test elöt az     Atyafiak eö kglmek utan az kezekben kel vinni edgymás mellet menven a kettö.

2. A test fogok közzül penig az kik mikor a testet nem fogják két felöl oldal felt a test mellet mennyenek.

3. Ugy az keserves fogok is mikor hintoban ültetik az keservesekett két felöl oldal felt jarjanak az hintok mellet.

4. A panczelos fegyveres fogo a Varmegye zaszlojával vice Ispán Uram es az fekete lobogos mind az varban mind kün az szinben a test lábánal allyanak, job kez felöl a Fegyver fogo, panczelos közepben, a varmegye zaszlojával Ispan Uram, bal kez felöl a fekete lobogos.

5. Az Idvezült Ur Gyászos szolgai penig az Palotaban (:mint hogy az kis boltban a testnel el nem térnek:) belöl az Palota ajtaja mellé allyanak csuportban a szinben peniglen a be menö ajtonal a test laba felöl es az Ferfi Atyafiak hata megett Csoportban allyanak, mint hogy a Ferfi Atyafiak a be menö ajto felöl [törölve] elöt a testnek job oldala felöl ülnek.

6. Valamihely[t] peniglen a testet az Varbul meg indityák az harangozást a Templomnál el kel kezdeni es mind addig harangozni kel mig a testet a szinben le teszik.

El vegezödven es vegben menven a színben is Praedicatio es Oratio a testet ugyan azon test fogok kik a szinben be vivék fogják es a sirban be viszik el keserven a testet a sirhoz a keservesek is.

Be vivén a testet a sirban a keserveseket onnet el kel hozni es a keserves fogok hintoban ültetven eö kglmeket el kisirjek es a Var kapunál le veven eö kglmeket fel vigyek azon hazban a melyböl ki hozták volt.

Meltoságos Gubernator Uramot es az Urakot ö ngokat ugy az Fö rendeket az arra rendeltetet Gazdák maraszszák es eö ngok Gratiajátt s faratsagokatt köszönnyek meg.

Hasonlokeppen Mgs Gubernatorne Aszszonyomott es az Ur Aszszonyokott eö ngkat s eö kglmeket ugyan a fö Aszszonyokott eö kgket az arra rendeltetet gazdak maraszszak es az ö ngoknak s eö kegknek faradozasátt s Gratiajátt köszönnyek meg.

Ezek vegben menven mgs Gubernatorne Aszszonyomott az ö nga Gazdaja kisirje fel az Varban.

Mind ezek vegben menven es az Urak eö ngok minden Rendek el oszolván a szinböl az arra rendeltetet Gazda a Sir ajtaját rakassa be.

 

Praebendát ez szerent kel osztani közönsegesen

Egy egj szemelyre Czipott 3„ 3„

Hust                     Libr. 1 1/2

Bortt Inst.[?]        1.

Hatt Lora egy veka abrakott,

Nemes Belsö Szolnok vármegyenek Level faluban

 

Egy marhának az Husát

Bortt Ur. 20.

Fejer Czipott 20

Uraimek Czipot 50.

Praebenda Czipot 50

Szenatt Cur. 2

Zabot metr. 12.

 

 

 

Idvezûlt Kemeny Janos Úr

temetese alkalmatossagaval

valo Dispositio.

Eredeti okmány. Dátum nélkül. 6 negyedrétû papírlevél fekete tintával


[1] Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár 1999. 498–509.

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék