Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum2000/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 62. kötet, 2000. 3-4.füzet

A 2000. június 3-i közgyûlés iratai

Soó Tamás beszámolója az 1999. évi gazdasági
és pénzügyi tevékenységrõl

A 10. gazdasági és pénzügyi beszámoló hangzik el, tisztelt közgyûlés, az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1990. évi újraalakulása óta. Az eltelt esztendõ sem volt jobb vagy rosszabb, mint az elõzõ évek, sem gazdaságilag, sem pénzügyileg. A kemény infláció most is rányomta bélyegét gazdaságunkra. Az általános elszegényedés tagságunknál is mindinkább érezteti hatását, a tagdíjak befizetése erre a legjobb barométer. 1998-ban a tagdíjak befizetése csak 7%-kal maradt el a tervezettõl, 1999-ben 77%-os teljesítményt tudunk felmutatni.

Az EME mûködése sajnos csaknem teljes egészében a pályázatokon elnyert támogatásokon alapszik. Hazai állami támogatás alig van. Az elmúlt évben egyszer kaptunk a Székely Oklevéltár megjelentetésére 24 000 000 lejt a Mûvelõdési Minisztériumtól. A Nemzetiségi Minisztériumtól ifjúsági csoportjainknak 7 millió lejes támogatást sikerült kieszközölniük nyári kutatási programjaik finanszírozására.

Ami a támogatásainkat illeti, az 1999. évi pályázati támogatás elsõ részletét az Illyés Közalapítvány 1999. december 8-án utalta át, az 215 294 050 lejt jelentett. Most az elszámolás elküldése után várjuk a második részletet. A 2000. évi támogatás, reméljük az év közepe táján esedékes lesz – s akkor talán fellélegezhetünk. Addig is engedjék meg, hogy az elmúlt évekbeni beszámolókból idézzek szóról szóra pár mondatot:

„Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület mûködésének támogatása ne pályázati rendszerben történjen, hanem az kerüljön be költségvetési tételként, s az év elején kerüljön átutalásra, az elõzõ év végén elkészített, felterjesztett és jóváhagyott EME-költségvetés alapján. Ilyen módon nem érhet semmilyen veszteség az árfolyamingadozások, illetve a nem belátható idõn túl is érvényben levõ infláció által elõidézett lej-leértékelõdés következményeképpen. Az EME pénzgazdálkodása szempontjából is biztonságot jelentene a programjaink megvalósításában, mert a jelenlegi rendszerben nem tudjuk, hogy a megpályázott programot, aminek esetleg a megvalósítási idõpontja az év elsõ fele, megkapjuk-e és milyen arányban.”

Ehhez engedtessék meg még csak annyit hozzáfûznöm: 1999. december 8-án a dollárt 17 720 lejben váltották be. Ekkor a forint árfolyama 248Ft volt. 2000. május 30-án a dollár 20 651 lej vagy 286Ft. Ennek a hatásán el lehet gondolkodni!

Rátérve beszámolónk céljára, tisztelettel közlöm a közgyûléssel, hogy a 640 880 ezer lej tervezett bevételünket 988 128 ezer lejjel teljesítettük. A már említett tagdíjfiaskó ellensúlyozásaképpen a kiadványeladások (97 640 ezer lej), különbözõ alapítványi támogatások (közel 600 millió lej), kamatok és a kedvezõ valutaárfolyam-különbözetek (29 296 ezer lej), valamint a pályázatokon elnyert céltámogatások (172 116 ezer lej) eredménye lett a nagyméretû túlteljesítés. Ez úgy volt lehetséges, hogy az elemzett esztendõben az EME szakosztályai és csoportjai 22 pályázaton 13 103 737 Ft támogatást nyertek el 917 millió lej értékben. Ebbõl folyt be az említett 172 116 ezer lej, 2000-ben május 31-ig befolyt 128 404 ezer lej. A többire megkötöttük  a támogatási szerzõdéseket, s reméljük, az átutalások is megtörténnek. Ebbõl az összegbõl legjelentõsebb az Orvostudományi szakosztály által az Apáczai Közalapítványtól orvosi mûszerek beszerzése céljára elnyert 6 489 337 Ft támogatás. Nem akarunk ünneprontók lenni, csak zárójelben említjük meg, hogy az EME fenntartási támogatása 1999-ben 6 175 000 Ft volt. A pályázatok kutatómunkák fedezését, pl. az Erdélyi Királyi Könyvek kiadásának, a kora újkori erdélyi mûvészeti források levéltári feltárásának, kiadványaink megjelentetésének, könyvkiadásának, ifjúsági csoportjaink kutatómunkájának, tanulmányútjainak, millenniumi rendezvényeink, mûemlékjellegû építmények megvédése stb. költségeinek a támogatását jelentik.

Már most az elemzett év kiadásainak alakításában megmutatkozott a kapott támogatások eredménye.

A kiadások vizsgálata igazolja fenti állításainkat. Ez tette lehetõvé, hogy a dologi kiadásaink tervezett összegét több mint kétszeresen léptük túl, 113 000 ezer lejjel szemben 295 194 ezer lejt költöttünk el. Ebben benne van 2 nagy teljesítményû számítógép beszerzése és a meglevõk fejlesztése. A fenntartási költségek (iroda, telefon, posta, könyvszolgálati díjak, ügyviteli költségek) mind legalább megduplázódtak, ami elsõsorban az infláció eredménye.

Személyi kiadásainknál megtakarítottunk 17 millió lejt, két gyermeknevelési szabadságon levõ munkatársunkat a betegsegélyzõ fizette.

Az alapkutatások 75 milliós tervezetét 100 millió felettire alakítottuk. A pályázatokon elnyert támogatásoknak viszont a kiadványokra fordított költségek alakulásánál volt nagy szerepük. 108 millió tervezett kiadással szemben 227 134 ezer lejt költöttünk a kiadványok (köztük 8 könyv, 4 folyóirat) megjelentetésére.

A rendezvények költségeire fordított támogatások eredményezték, hogy 36 200 ezer lej tervezet mellett 128 208 ezer lejt költöttünk. Ebben benne vannak az ifjúsági csoportjaink (GEKKO–geológus hallgatók, ÖkoStudium Társaság, Cholnoky Jenõ Földrajzi Társaság, Somló Bódog jogászcsoport) rendezvényeinek a költségei is. Örvendetes, hogy fiataljaink minden lehetõséget felkutatnak támogatások pályáztatására, és sikerrel. Megtanultak pályázni és felelõsen gazdálkodni. Az ökológus csoport REC támogatást, holland támogatást is elnyert. Emellett munkájuk igazolására megjelentették a Múzeumi Füzetek mellékleteként saját kiadványukat, a Collegium Biologicum 2 számát, a Collegium Geologicumot s most ezekben a napokban jelent meg a Collegium Geographicum. Merem állítani, hogy jó színvonalon. De a lényeg az, hogy megtanulnak közölni, szerkeszteni, gazdálkodni. Bátran állítjuk, hogy belõlük fog kinõni az EME elkövetkezõ kutató- és – reméljük – vezetõ gárdája is.

Az 1999. évre elõirányzott 640 880 ezer lejes költségeket így lehetett 988 128 ezer lejjel zárni.

Az elkövetkezõ 2000. évre az elnökség javasolja 1 381 500 ezer lej bevétel megvalósítását, fõleg kiadványaink eladásából (120 millió lej), célpályázatokból (351 millió lej), támogatásokból (420 millió lej), valamint az 1999-ben elnyert támogatások 2000. évi folyósításából (305 millió lej).

A kiadások 555 millió lej dologi kiadásokat, 373 millió lej személyi költségeket, 124 millió lej alapkutatásokat, 267 millió lej kiadványokra fordítandó költségeket, valamint 63 millió lej rendezvények költségeire fordítandó, összesen 1 381 850 ezer lejt összegeznek.

Tisztelt közgyûlés! Az EME kinõtte a cipõjét. Ingatlan és beruházott ingó vagyona közel 300 millió lej. A könyvtár állománya megközelíti, rövidesen meg is haladja az 50 000 darabot. Ott tartunk, hogy beérkezõ könyveinket, folyóiratainkat hely hiányában nem tudjuk polcokra tenni. Olvasótermeink befogadóképessége messze alatta marad igényeinknek, a három könyvtárrészlegen összesen nem tudunk 40 olvasónak helyet biztosítani.

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az a kormányrendelet, amelyik visszaadta (papíron) fõtéri, Wass Otília által 1914-ben adományozott székházunkat, nem végrehajtható. Polgármesterünk perrel támadta meg, de azóta sem idéztek meg tárgyalásra (több mint egy éve), s kormányunk nem tud (vagy nem is akar?) érvényt szerezni saját rendeletének. Találtunk egy megfelelõ ingatlant, 1329 m2 területû, szabad, beépíthetõ, ez megoldaná a gondunkat távlatilag. 40–50 millió forint lehetõvé tenné az ingatlan megszerzését. Ígéreteink voltak, ezért lendültünk neki. Végül a Sapientia Alapítványhoz jutottunk, és beadtuk pályázatunkat. Az építkezés és berendezés milliárdokat igényel forintban is. De a megvásárolható ingatlan, s ha a mellette levõ ingatlan is tulajdonunkba kerülhetne, 5–10 évre kisegítene a bajból, s ezalatt reméljük, nem érne több természeti katasztrófa, s jutna több pénz a tudományfejlesztés anyagi és tárgyi alapjainak biztosítására.

Mint ezelõtti alkalmakkor is, újólag megemlítjük az EME elorzott gyûjteményeit, amelyek ma is idegen kézen vannak. Bár kértük, s tárgyaltunk is róla az RMDSZ elnökével, tegyék politikailag lehetõvé, hogy legalább a tárgyalásokat kezdhessük el gyûjteményeink õrzõivel tulajdonjogunk elismertetése végett, eddig semmi jelét nem tapasztaltuk annak, hogy több száz folyóméter irattári anyagunk, a kolozsvári történelmi múzeum által õrzött régészeti anyagunk, az Egyetemi könyvtárban található több tízezer könyvünk, a Babeº–Bolyai Egyetem birtokában levõ ásványtani, állattani, növénytani gyûjteményünk, képtárunk tulajdonjogi elismertetése érdekében érdekképviseleti szervezetünk bármilyen lépést is tett volna.

Nem valószínû, hogy megoldja anyagi gondjainkat, de addig is, amíg létrejön nálunk is egy jobb módú vállalkozóréteg, amelyik a tudományra és kultúrára is hajlandó és tud áldozni, meglevõ tagságunkhoz kell fordulnunk anyagi áldozathozatalért. Nem többet, másfél kiló hús árát, 70 000 lej tagsági díjat kérünk, amelynek nyugdíjas tagtársaink a felét, diákjaink pedig a ma is érvényes 10 000 lej tagdíjat fizetnék.

Kérjük a közgyûlést, hogy az alapítótag díját 300 000 lejben hagyja jóvá.

Pár éve a tagdíjak még fedezték az adminisztrációs kiadásokat, azóta infláció van, erre nem is gondolhatunk, de ma minden lej többlet számít.

Meg kell még említenünk azt a tényt, hogy most már talán bizonyossá válik, hogy a Rhédey-ház elsõ emeletén több mint 300 m2 lakterülethez jutunk. Ez részben megoldaná helyiséggondjainkat. Sajnos eléggé elhanyagolt, mondhatnánk rossz állapotban van, rendbetételére, valamint meglévõ ingatlanaink használatának átgondolására, átszervezésére és az azzal járó kiadások finanszírozására a Gróf Mikó Imre Alapítvány ígért támogatást.

Kérjük a tisztelt közgyûlést, fogadja el beszámolónkat, erõsítse meg szavazatával a 2000. évi költségvetést, a beérkezett módosító javaslatok figyelembevételével, hagyja jóvá a javasolt tagdíjakat.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék