Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum2000/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 62. kötet, 2000. 3-4.füzet

A 2000. június 3-i közgyûlés iratai

Dr. Kerekes Jenõ ellenõri jelentése

Alulírott, az Erdélyi Múzeum-Egyesület megválasztott ellenõre, folyó év május 30-án megvizsgáltam Egyesületünk pénzügyi-gazdasági tevékenységére vonatkozó nyilvántartását, az 1999. évi költségvetés teljesítését, valamint a 2000. évre elkészített költségvetés tervezetét. Megállapításaimat, észrevételeimet, továbbá egyes javaslataimat megvitatás és tudomásulvétel végett az alábbiakban terjesztem tisztelettel az Erdélyi Múzeum-Egyesület közgyûlése elé.

1. 1999. december 31-én a pénztárkönyv egyenlege 6 289 000 lej volt. A Román Kereskedelmi Banknál nyitott bankszámlánk egyenlege 147 054 000 lej volt. Ugyanennél a banknál valutaszámlánkon az egyenleg 163 081 000 lej volt.

Ezek az összegek megfelelnek a fõkönyvi számlákon szereplõ egyenlegekkel, valamint az évvégi mérlegben szereplõ összegekkel.

Az Egyesületünk közgyûlése által az 1999. évre megszavazott költségvetésben elõirányzott 640 880 000 lej bevételt 54,18%-kal túlteljesítettük. Egyesületünk összbevétele ui. 1999-ben 988 128 000 lejjel volt egyenlõ. A 347 248 000 lej túlteljesítés alapítványi támogatásokból (289 848 000 lej), kiadványaink terjesztésébõl (+29 millió lej), valamint bankszámláinkon elhelyezett összegek után kapott többletkamatokból (+29 millió lej) keletkezett

Gondos, körültekintõ pénzgazdálkodásra mutat, hogy Egyesületünk az elmúlt esztendõben is gondoskodott arról, hogy megfelelõ pénztartalék álljon rendelkezésére az esetleges támogatási kimaradások, késedelmes átutalások következtében elõálló nehézségek átvészelésére. E tartalék összege a tárgyidõszakban 40 000 000 lej volt. Ezt az összeget a Mezõgazdasági Banknál levõ bankszámlánkon kamatoztattuk. Ebbõl az alapból elõlegeztük többek között a gondozásunkra bízott két kripta javítási költségeit.

A költségeknél az évi mérlegben 448 000 000 lej szerepel. Ez az összeg azonban nem egyenlõ az évi teljes kiadások összegével. Ennek oka, hogy a célpályázatokból kapott pénzek nyilvántartása nem a költségszámlán történik, mivel minden célpályázatból származó pénzbevétel és annak kamatoztatása külön számlákon történik. Ez, véleményünk szerint is, nem a legjobb megoldás. Soó Tamás gazdasági tanácsos úrral megtárgyaltuk ezt a kérdést, s egyöntetûen arra a következtetésre jutottunk, hogy a jövõben a célpályázatok kiadásait is költségvetési tételként kell kezelni és a költségszámlán kell nyilvántartani. Így valamennyi költség egy számlán fog megjelenni, ennek alapján pedig reális képet kapunk Egyesületünk évi költségeirõl.

Az adósok és hitelezõk számláinak egyenlege többnyire megfelel a normális tevékenységnek. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy két könyvterjesztõnk, akikkel kiadványaink terjesztésére szerzõdéses viszonyunk van, jelentõs összegekkel tartozik Egyesületünknek. E két könyvterjesztõ a Pallas-Akadémia, valamint a csíkszeredai Corvina. Elõbbinek a tartozása 14 000 000 lej, utóbbinak 16 000 000 lej. Javasoljuk, mindkét adóst szólítsuk fel, hogy fennálló tartozásaikat haladéktalanul rendezzék. Helyesnek találjuk a tanácsos úr elhatározását, hogy a tartozások rendezéséig velük az együttmûködést felfüggeszti.

2. Az ellenõrzés során megállapítottuk, hogy a nyilvántartások vezetése az érvényben levõ törvényes rendelkezések szigorú betartásával történik, a könyvelési szabályok által elõírt bizonylatok alapján. Egyesületünk évi mérlege elkészült, leadása a kolozsvári pénzügyigazgatóságnál határidõre megtörtént.

A könyvelési tételek átvizsgálásánál nem találtunk hiányosságokat, pazarlásra utaló kiadásokat.

3. A költségvetés teljesítésével kapcsolatosan megjegyezzük, hogy akárcsak 1998-ban, ebben az esztendõben sem sikerült a tagsági díjak befizetését maradéktalanul teljesíteni. A lemaradás 1999-ben a megelõzõ évhez hasonlóan közel 5% körül mozog. A lemaradás fõ oka szerintünk többek között az, hogy az Egyesületünkbe beiratkozott egyetemi és fõiskolai hallgatók tanulmányaik befejezése után, eltávozva Kolozsvárról, az esetek döntõ többségében a továbbiakban nem fizetik a tagsági díjat. Javasoljuk, hogy diák tagjaink számára nyissunk külön nyilvántartást, továbbá próbáljuk meg értesíteni vidéki csoportjainkat a végzett diákok hazatérésérõl, hogy lakhelyükön felvehessék velük a kapcsolatot, s így tagságunk soraiból ne maradjanak ki.

Hasonlóképpen javasoljuk, hogy azokat a tagjainkat, akiknek tagdíjhátraléka meghaladja a két évet, minõsítsük át pártoló tagoknak.

Mindkét javaslatunk alkalmazásával tagságunkról reálisabb képet kaphatnánk, következésképpen a tagsági díjak bevételénél nem jelentkezne minden esztendõben olyan nagy lemaradás.

A tagsági díjakkal kapcsolatosan további javaslatot terjesztünk elfogadás végett közgyûlésünk elé: tekintettel a lej értékének jelentõs csökkenésére, amely a folyó esztendõben minden valószínûség szerint tovább folytatódik, javasolom, hogy a közgyûlés megfelelõ mértékben emelje fel a tagsági díjak összegét 50 000 lejrõl évi 70 000 lejre, a nyugdíjasok tagsági díját 25 000 lejrõl 35 000 lejre. Diákok részére a tagsági díj maradjon továbbra is 10 000 lej.

4. A költségvetés kiadási oldalán majdnem minden tételnél túllépés mutatkozik. E túllépések a szükségleteknek megfelelõen történtek, s egyben elfogadhatóak, hiszen – amint láthattuk – a bevételeket jelentõsen túlteljesítettük.

A dologi kiadásoknál mutatkozó 38,3%-os túllépés (elõirányzat 113 000 000 lej, teljesítés 295 194 000 lej) az elengedhetetlenül szükséges bútorzat- és felszerelés-kiegészítés következtében keletkezett (csak a 2 új számítógép ára közel 70 000 000 lej volt).

Az alapkutatásoknál az elõirányzott 75 000 000 lejt 33,3%-kal teljesítettük túl, hasonlóképpen a kiadványoknál is túllépés mutatkozik, 108 000 000 lej elõirányzatnál 227 000 000 lej volt a teljesítés.

A fenntartási költségeknél mutatkozó túllépés a közszolgáltatási díjaknál (víz, gáz, villany, posta, telefon) menet közben bekövetkezett jelentõs emelések következménye.

A személyi kiadásoknál jelentkezõ megtakarítások abból adódtak, hogy az év folyamán két alkalmazottunk szülési, illetve gyermeknevelési szabadságon volt.

5. A 2000. évre elkészített és a gazdasági tanácsos úr által bemutatott költségvetés-tervezet véleményünk szerint reális, a célul kitûzött feladatokból indul ki, s figyelembe veszi a várható lehetõségeket.

Mindezek alapján úgy értékeljük, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület pénzügyi-gazdasági tevékenysége 1999-ben hatékony és korrekt volt. Kérjük a közgyûlést, hogy fogadja el a gazdasági-pénzügyi beszámolót, és hagyja jóvá az elõterjesztett 2000. évi költségvetést.

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék