Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum2001/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 63. kötet, 2001. 3-4.füzet

1999. évi eseménynaptár

Január 9. Választmányi ülés. A választmány a következõ napirendi pontokat tárgyalta meg:

– Áttekintés az utóbbi nyolc hónap munkájáról

– Az EME szerepe a HTMÖT által kezelt ösztöndíjak odaítélésében és ifj. Kósa Ferenc beadványa

– Az 1999. évi közgyûlés napjának kitûzése és napirendjének megtárgyalása

– Az EME tudományos munkája szervezeti kereteinek és kutatóintézetének kérdése

– Az EME publikációs gondjai (a kéziratoktól a terjesztésig)

– Különfélék

Január 14. Megjelent az Erdélyi Történelmi Adatok VI. 2. kötete. A Kovács András bevezetõ tanulmányával és jegyzeteivel közzétett Gyulafehérvár város jegyzõkönyvei címû forráskiadványt Kiss András mutatta be a Röser-könyvesboltban.

Február 1. Budapest. Hámori József miniszter meghívására a Nemzeti Kulturális Minisztérium illetékesei és az EME részérõl meghívott Benkõ Samu elnök, Tonk Sándor alelnök, valamint Jakó Zsigmond, az újraindított EME elsõ elnöke megtárgyalták az Erdélyi Múzeum­-Egyesület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit. A megbeszélésre szintén meghívott, de akadályoztatása miatt meg nem jelent Kiss András alelnök írásban terjesztette be javaslatait.

Március 4. Megbeszélés az EME-házban közös kérdéseinkrõl a Duna TV elnökségi tagjaival és szerkesztõivel.

Március 27. Választmányi ülés. A választmány a következõ napirendi pontokat tárgyalta meg és ezekre vonatkozóan határozott:

– A közgyûlés elõkészítése: a fõtitkári jelentés, a gazdasági tanácsos jelentése, az évi munkaterv és az 1999-es költségvetés elõterjesztése, megtárgyalása; a szakosztályok javaslatai tiszteleti tagok megválasztására

– Az Egyesület és az Erdélyi Magyar Ösztöndíjtanács együttmûködésének kérdése

– Különfélék, javaslatok

Határozatképtelenség miatt a jelenlevõk megtárgyalták a felvetett kérdéseket és azokat a következõ elnökségi ülés elé terjesztették.

Április 24. Elnökségi ülés. Az elnökség a következõ napirendi pontokat tárgyalta meg és határozott ezeket illetõen:

– Tonk Sándor alelnök lemondása, melyet az ülés folyamán visszavont

– Az Erdélyi Múzeum szerkesztése

– Az Erdélyi Magyar Ösztöndíjtanáccsal való együttmûködés

– A Magyar Tudományos Akadémia által az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendelkezésére bocsátott ösztöndíjak ügye

– Ingatlanügyek (Rhédey-ház, Wass Otília-ház, Csûrös-hagyaték)

– Pénzforrások (pl. romániai állami támogatás)

– Kohl István hagyatékának megvásárlása

– Jakó Zsigmond, Kiss András és Tonk Sándor, Veress Albert elõterjesztése

– A következõ választmányi ülés és az évi közgyûlés elõkészítése, a fõtitkári jelentés megvitatása

Április 29. Budapest. Benkõ Samu egyesületi elnök átvette a Magyar Mûvészeti Akadémia neki ítélt aranyérmét.

Május 1. Budapest. A Gróf Mikó Imre Alapítvány kuratóriumi ülésén Benkõ Samu egyesületi elnök a kuratórium tagjaként beszámolt az Erdélyi Múzeum-Egyesület munkájáról és terveirõl.

Május 3. Budapest A Magyar Tudományos Akadémia közgyûlésén az Erdélyi Múzeum­Egyesület üdvözletét Benkõ Samu elnök tolmácsolta és szólt a két testület gyümölcsözõ együttmûködésérõl.

Május l5. Középiskolások kalotaszegi vetélkedõje. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület közös rendezvénye.

Május 22. Választmányi ülés. A választmány a következõ napirendi pontok megtárgyalása után hozta meg határozatait:

– A közgyûlés elõkészítése

– Jakó Zsigmond elõterjesztése az Erdélyi Múzeum-Egyesület kutatóintézeti szabályzat­-javaslatát illetõen

– Kiss András és Tonk Sándor javaslata a kutatóintézeti szabályzat-javaslat kidolgozására

– Az Erdélyi Magyar Tudományos Társaság javaslata egy kolozsvári tudományos háttérintézmény létrehozásáról

Május 28. Sárospatak – Kolozsvár. Együttmûködési szerzõdés a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma (Sárospatak) és az Erdélyi Múzeum-Egyesület között.

Június 5. Közgyûlés. Az évi rendes közgyûlés iratait az Erdélyi Múzeum 1999. évi 1–2. füzetében közöljük. (166–182.)

A közgyûlés az Erdélyi Múzeum-Egyesület tiszteleti tagjává választotta Bodor András régészt, ny. egyetemi tanárt és Száva János Zoltán ny. ortopéd-sebészprofesszort.

Június 14. Megjelent Benkõ József Transsilvania speciális címû, kéziratban hátrahagyott mûvének magyar fordítása. Benkõ Samu méltatta Benkõ József életmûvét és Szabó Györgynek, a kötet szerkesztõjének és fordítójának munkáját.

Június 17. Debrecen. A környezõ országok tudományos mûhelyeinek találkozója az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagjainak részvételével.

Július 6–9. Az egyházi levéltárosok tudományos konferenciáján Kiss András ny. fõlevél­táros, Pál-Antal Sándor fõlevéltáros, Sipos Gábor egyházkerületi fõlevéltáros EME-tagok vettek részt.

Július 26. Elnökségi ülés. Az Oktatási Minisztérium ösztöndíjpályázatára beérkezett pályázatok elbírálása és javaslattétel az ösztöndíjak odaítélésében döntõ Határon Túli Magyar Ösztöndíjtanácsnak.

Augusztus 13. Elnökségi ülés. A Magyar Tudományos Akadémia által az Erdélyi Múzeum­-Egyesületnek juttatott ösztöndíjakra beérkezett pályázatok elbírálása és az ösztöndíjak odaítélése.

Augusztus 23. Debrecen. Az Ady Endre Akadémián az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagjai által tartott elõadások:

– Benkõ Samu: Erdélyi magyar tudomány az utolsó 80 esztendõben

– Egyed Ákos: Erdély 1848. évi utolsó rendi országgyûlése

– Kiss András: Mindennapi élet a 16–18. századi Erdélyben

Szeptember 11. Az Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára kiadott kötet ünnepélyes átadása. Serlegbeszédet Benkõ Samu egyesületi elnök mondott.

Szeptember 19. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület üdvözli és támogatja – más magyar társadalmi egyesületekkel együtt – a romániai magyar történelmi egyházak szándéknyilatkozatát a kolozsvári központú, önálló, magyar nyelvû felsõoktatás érdekében. A nyilatkozatot az Erdélyi Múzeum-Egyesület képviseletében Tonk Sándor alelnök írta alá.

November 15. Elnökségi ülés a következõ tárgysorozattal:

– A Wass Otília-ház és a Csûrös-hagyaték jogi helyzete

– Könyvkiadásunk eredményei, további feladatok, a kiadói munka szabályozásai, kiadványaink terjesztése

– Az EME feladatai a romániai magyar nyelvû felsõoktatás jelen helyzetében

– Beszámoló az 1999/2000. tanévre szóló ösztöndíjak kiosztásáról. Az EME által köve­ten­dõ ösztöndíj-politika felülvizsgálata

– Különfélék, indítványok

November 20. Bõvített választmányi ülés. A bõvített választmány – a november 15-i elnökségi határozat alapján – Állásfoglalást fogadott el és tett közzé a Kolozsvár-központú, önálló egyetemhez való jogunkról és a magyar nyelvû felsõoktatás további kiépítésérõl. (EM. 1999. 3–4. füzet, 307.)

A választmány megtárgyalta és határozott a november 15-i elnökségi ülés többi napirendi pontját illetõen is.

November 23. Az egyetem ügyében tartott megbeszélésen az Erdélyi Múzeum-Egyesület részérõl Kiss András alelnök terjesztette be az Egyesület november 20-i Állásfoglalását.

November 27. Budapest. A Duna Televízió megemlékezett az Erdélyi Múzeum-Egyesület 140 évvel ezelõtti megalapításáról. Az akkori eseményrõl Benkõ Samu egyesületi elnök beszélt.

December 17. Budapest. A Gróf Mikó Imre Alapítvány kuratóriumi ülése. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület munkásságát és anyagi gondjait Benkõ Samu egyesületi elnök ismertette.

December 30. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Elnöksége köszöntötte a nyolcvanéves Soó Tamás gazdasági tanácsost.

Szakosztályi munka

I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

 

Március 20. Szakosztályi évi közgyûlés

Október 8–9. Marosvásárhely. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának vándorgyûlése a Marosvásárhelyi Fiókegyesülettel közös rendezésben. A rendezvény tárgya: Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc Erdélyben. Elõzményei, lefolyása és következményei. Az elõadások a következõ osztályokban hangzottak el:

 I. Történettudományi osztály

II. Nyelv- és irodalomtörténet, Néprajzi osztály

Október 9. Tudományos kirándulás Marosvásárhely–Gernyeszeg–Szászrégen–Marosvécs– Szováta–Marosvásárhely útvonalon

Felolvasóülések, elõadások, megemlékezések

Január 27. Szováta Egyed Ákos szakosztályi elnök Székelyek Bem hadseregében címû elõadása az EME meghívottjaként

Március 25. Egyed Ákos Erdély 1848–1849 (I–II.) címû könyvét Csetri Elek mutatta be.

Április 28. Nagyvárad. Egyed Akos szakosztályi elnök Az 1848–49-es forradalom programja címû elõadása az EME meghívottjaként

Május 28. Felolvasóülés. Vekov Károly: A gyulafehérvári káptalan levéltára

Július 19. Sepsiszentgyörgy. Egyed Ákos szakosztályi elnök A szabadságharc sajátosságai Erdélyben címû elõadása az EME meghívottjaként

November 20. Pósta Béla életmûve elõtt tisztelgõ tudományos ülésszak. Az ülésszakon nyolc elõadás hangzott el.

December 1. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Elnöksége és a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály képviselõi a hetvenéves Egyed Ákos szakosztályi elnököt köszöntötték.

 

II. Természettudományi és Matematikai Szakosztály

 

Március 1. A szakosztály közgyûlése

Október 30. Évi tudományos értekezlet. A plenáris ülésen és a Fizika, Kémia, Biológia (Növénytan-környezetvédelem), Biológia (Állattan), Földrajz-geológia osztályban 30 elõadás hangzott el. (Az elõadásokat a Múzeumi Füzetek 9. száma közli.)

­Felolvasóülések, megbeszélések:

Január 29. Patkó Ferenc: A Hargita hegységi talajbogarak ismertetése

Február 26. Mócsy Ildikó: A radonnak tulajdonítható lakossági sugárterhelés

Március 25. Vigh Béla: Yoga és idegrendszer

­Március 26. Zsakó János: Aktualitások a termikus analízisben

Április 30. Keszler Jenõ: A madarak eredete és törzsfejlõdése

Május 28. Dr. Balogh Ernõ és Dr. Tulogdy János emlékünnepély. EME–EMKE rendezvény. A 7 méltatáson kívül 20 elõadás hangzott el.

Május 29. Ünnepi geológia-földrajz tudományos ülésszak 1999

Június 25. Kerekasztal-megbeszélés külföldi résztvevõkkel: Molekuláris biológia és neurobiológia témakörû elõadások

Július 16. Eiben Ottó (Budapest). Humánbiológiai kutatások az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

November 26. Selinger Sándor: Térinformatika az önkormányzatokban

November 26–28. Vegyész-konferencia. Az EMT-vel közösen szervezett rendezvény.

 

Az Öko Stúdium Társaság 1999. évi tevékenysége

 

Kéthetenként tartott elõadások (25 elõadás).

Augusztus 1–8. Szentegyháza. Természetvédelmi Nyári Egyetem (30 hallgató, 8 meghívott elõadó). Romániai partnerként részt vesz a Central European Miniopterus Protection Programme-ban, egy nemzetközi denevérvédelmi és monitorozó projektben. Megjelenik a Collegium Biologicum 2. száma.

 

A Geológus Egyetemisták Kolozsvári Kutató Osztálya (G.E.K.K.O) 1999. évi tevékenysége

 

Március 30.–április 1. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia

A konferencián a G.E.K.K.O 20 taggal képviseltette magát.

Június. Megjelenik a G.E.K.K.O Collegium Geologicum címû háromnyelvû (magyar, román, angol) folyóirata.

 

Kutatási programok:

– Megfigyelések a désaknai sókitermelést illetõen

– Az Aranyos völgye és környéke geológiai értékeinek felmérése geoturisztikai hasznosításuk céljából

– Rétegtani és mikrofácies vizsgálatok a Vargyas-völgyi Júra mészkövekben

– Kõzettani vizsgálatok a Kelemen-havasok Nagy Kalderájában

– A ditrói masszívum geológiájának megismerése

– Tanösvények kiépítése

 

A Cholnoky Jenõ Földrajzi Társaság 1999. évi tevékenysége

1999 nyarán Olt menti kerékpártúrát szervezett.

 

III. Orvostudományi Szakosztály

Március 27. Marosvásárhely. A Szakosztály évi rendes közgyûlése

Április 15–17. Gyergyószentmiklós. A szakosztály 9. tudományos ülésszaka 328 részt­vevõvel, 120 dolgozat bemutatásával. (Az elhangzott elõadások az Orvostudományi Értesítõ 1999. évi 72. kötetében jelentek meg.)

Felolvasóülések, konferenciák

Március 18. Pap Zoltán a csecsemõkori anaerniáról tartott elõadást a Gyermekgyógyászati szakcsoport keretében.

Március 19. A Gyógyszerészeti szakcsoport keretében megalakult a Fiatal Gyógyszerészek köre.

Április 24. Erõs István elõadása a gyógyszertechnológia tárgykörébõl a Gyógyszerész Szakcsoport keretében.

Április 26–30. A VII. labordiagnosztikai konferencia a Klinikai Laboratóriumi Szakcsoport szervezésében.

Június 18–19. Orvosi továbbképzõ konferencia Légzõszervi megbetegedések címmel a Szakosztály és a Magyar Egészségügyi Társaság szervezésében (250 résztvevõ).

Június. A Fogorvosi Szakcsoport három felolvasóülést tartott a fogászati terápia és megelõzés tárgykörben. Elõadók: Bocskay István, Kovács Dezsõ és Brassai Attila.

November 3. Megemlékezés a Magyar Tudomány Napja alkalmából. Feszt György szakosztályi elnök a Szakosztály tudományos életére tekintett vissza, Péter Mihály a Szakosztály­alapító Hõgyes Endre pályáját és életmûvét méltatta.

 

IV. Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály

Elõadások, megbeszélések

Március 3. Péter László: Európa regionális politikája. Brit-szigeti esettanulmányok

Március 17. Mezei Géza: Regionális statisztikai adatbázisok

Március 31. Vincze Mária: Az európai Unió vidékfejlesztési programja

Április 14. Benedek József: Területrendezés és regionális fejlesztés

Április 28. Papp Emese: Project menedzsment

Május 5. Telegdi Balázs – Herédi Zsolt: A Torockón végzett felmérés tapasztalatai

Július 13. Az egyesületi elnökség és a szakosztályi elnökség képviselõi a nyolcvanéves Kerekes Jenõ egyesületi ellenõr, elnökségi tagot köszöntötték.

Október 8. A Szakosztály keretében megalakult Régiófejlesztési Diákklub a Rajka Péter Vállalkozók Szövetségével Vidék és régiófejlesztés témakörben szervezett nemzetközi fórum munkálatai (EM. 1999. évi 3–4. füzet, 274–279.)

November 25. Vincze Mária szakosztályi elnök, agrárközgazdász ismertetése az október
8–10. között tartott Vidék és régiófejlesztési vállalkozói fórum munkálatairól.

 

V. Mûszaki Tudományok Szakosztálya ­

Március 19–20. Fiatal Mûszakiak IV. Tudományos Ülésszaka a Protestáns Teológiai Intézetben. A munkálatok plenáris üléssel kezdõdtek és ezt követték a szekciók elõadásai. (A munkálatok anyaga megjelent FMTÜ-ben.)

Nagyváradi Fiókegyesület

Március 20. Megemlékezés Károly József Irenaeus (1854–1929) születésének 145. és halálának 70. évfordulója alkalmából. A Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületével és a Nagyváradi Sapientia Varadiensis Alapítvánnyal közösen szervezett rendezvény.

Október 30. Nagyvárad tudós püspökei, neves személyiségei címû tudományos emlékülés. A Sapientia Varadiensis Alapítvánnyal és a Római katolikus Püspökséggel közösen szervezett rendezvény.

 

2000. évi eseménynaptár

Április 10. Elnökségi ülés. Az elnökség a következõ napirendi pontokat tárgyalta és ezekben határozott:

– Egyesületünk Alapszabályainak és mûködésének összehangolása az új rendelkezésekkel

– A Rhédey-házba történõ átköltözéssel kapcsolatos tervek és feladatok

– A Mikó utcai ingatlan megszerzésének fejleményei

– Az évi fõtitkári jelentés-tervezet megvitatása

– Különfélék

Április 15. A szabályosan összehívott választmányi ülés határozatképtelen volt. A megtartott beszélgetések eredményeként a következõ választmányi ülést április 28-ra hívják össze, változatlan napirenddel.

Április 28. Választmányi ülés. A választmány a következõ napirendi pontokat tárgyalta meg és ezekben határozott:

– A június 3-i közgyûlés elõkészítése

– Az Egyesület Alapszabályainak esetleges módosításai

– A közgyûlés elé terjesztendõ kérdések megbeszélése, a fõtitkári jelentés-tervezet megvitatása

– Egy könyvtár bõvítésére vagy egy nagy könyvtár fejlesztésére alkalmas ingatlan megvásárlása

– Különfélék

Május 5. Budapest. A Gróf Mikó Imre Alapítvány kuratóriumi ülése. Benkõ Samu elnök kuratóriumi tagon kívül az Egyesület részérõl meghívottként részt vett az ülésen a két alelnök: Kiss András és Tonk Sándor is. A kuratórium megvitatta az Egyesület terveit és további támogatásának lehetõségeit.

Június 3. Közgyûlés. Az évi rendes közgyûlés iratait az Erdélyi Múzeum 2000. évi 3–4. füzetében közöljük. (341–356.)

A közgyûlés az Erdélyi Múzeum-Egyesület tiszteleti tagjává választotta Szabó György klasszika-filológus, ny. egyetemi tanárt.

A leköszönõ Müller Ádám helyett a közgyûlés Sipos Gábor eddigi egyesületi titkárt választotta meg fõtitkárnak.

Július 1. Az Egyesület átköltözése új székhelyére a Jókai – Napoca u. 2–4. sz. alatti Rhédey-házba, a Debreceni Református Teológia tulajdonában levõ épületbe.

Július 18. Elnökségi ülés a titkári állás betöltésére beérkezett pályázatok elbírálására. A pályázatok elbírálása alapján az elnökség július 19-tõl Nagy Zoltán Leventét megbízza a titkári teendõk ellátásával, Bitay Enikõt pedig kutatói minõségben alkalmasnak találja a számítógépek programjainak és feladatainak kidolgozására és koordinálására.

Augusztus 4. Mádl Ferenc, Magyarország köztársasági elnökének beiktatásán az Erdélyi Múzeum-Egyesületet Benkõ Samu elnök képviselte.

Október 5–7. Sárospatak. Erdély és Patak Nagyasszonya, Lorántffy Zsuzsanna konferencia az Erdélyi Múzeum-Egyesület elõadóinak részvételével.

Október 16. Elnökségi ülés. A napirenden sürgõs folyó ügyek megtárgyalása

Október 21. Választmányi ülés a következõ napirenddel:

– Fõtitkári jelentés a közgyûlés óta történtekrõl

– A Sapientia Alapítványhoz benyújtott könyvtár-pályázat fejleményei

– A Rhédey-ház jelenlegi helyzete

– Különfélék

Október 26. Budapest. Benkõ Samu egyesületi elnök tiszteleti doktorrá avatása a Károli Gáspár Református Tudományegyetemen.

November 3. Budapest. A Bethlen Gábor-díj átadása Benkõ Samu egyesületi elnöknek

November 27. Elnökségi ülés. Az elnökség a következõ kérdésekrõl tárgyalt:

– A Rhédey-házbeli bérleményünkrõl szóló szerzõdés megkötésérõl a Collegium Kft-vel

– Különfélék

December 15. Budapest. Wabrosch Géza urológus orvosprofesszor, a Gróf Mikó Imre Alapítvány kuratóriumi tagjának, Egyesületünk önzetlen támogatójának temetése a Farkasréti temetõben. Az Egyesület részérõl Benkõ Samu elnök vett részt a végtisztességen. (EM. 2001. 1–2. füzet, 167–169.)

 

1. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

Március 17. „Szórványban” tudományos tanácskozás. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint a Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztálya egész napos munkaértekezleten vitatta meg Tóth Pál Péter Szórványban címû 1999-ben megjelent könyvét. (EM. 2000. 3–4. füzet, 248–324.)

Április 21. Az egyesületi elnökség és a szakosztály képviselõi a nyolcvanéves Szabó György klasszika-filológus, ny. egyetemi tanárt, az Erdélyi Múzeum-Egyesület tiszteleti tagját köszöntötték.

Május 6–7. Szatmárnémeti Vándorgyûlés. Ezer év magyar államisága címmel az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának a Szatmári Magyar Történelmi Egyházak és a Szent István Körrel közösen szervezett rendezvényén tizenhárom elõadás hangzott el.

Október 13–14. Kolozsvár 1000 éve konferencia. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya és az Erdélyi magyar Közmûvelõdési Egyesület közös rendezvényén harminc elõadás hangzott el a város ezeréves múltjáról. (Az elõadások szövege kötetben jelenik meg.)

 

II. Természettudományi és Matematikai Szakosztály

2000. május 26. a Szakosztály évi rendes közgyûlése

Október 28. Évi tudományos ülésszak. (Az elõadásokat a Múzeumi Füzetek 10. száma közli.)

Felolvasóülések

Január 28. Bartók Katalin: Az erdõk korának, ökológiai folytonosságának meghatározása a zuzmók segítségével

Február 25. Mészáros Miklós: Az erdélyi medence mélyszerkezete a legújabb kutatások tükrében

Március 31. Patkó Ferenc: A rovarökológia mai állapota és kérdései

Április 28. Nagy László (Debrecen): Hangreceptorok

Május 26. Sugárbiológiai kerekasztal budapesti és pécsi kutatók részvételével

Június 30. Kékedy László: Mûkincsek és a modern természettudomány

Szeptember 29. Pálfalvi Pál: A gyimesi csángók botanikai és etnobotanikai kutatásának múltja, jelene és jövõje

November 21. A Szakosztály keretén belül megalakult a Genetikai és Molekuláris biológia szakcsoport

November 24. Szõcs Katalin: Az erdélyi homokkincsünk

Öko Stúdium Társaság

 

Március 31.–április 1. Biológus Napok. Elõadások: A BBTE – Biológia Magyar Vonallal közösen szervezett rendezvényen 26 elõadás hangzott el.

Június 16–19. Denevér detektor Workshop szervezése, közremûködve a Babeº–Bolyai Tudományegyetemmel, a Bioszpeológia intézettel és a  Gr. Antipa  Nemzeti Természettudományi Múzeummal

Augusztus 7–13. Ördögtó Láp Expedíció közös szervezésben a Szegedi Tudományegyetem, ökológia tanszékével

Geológus Egyetemisták Kolozsvári Kutató Osztálya (GEKKO)

Március 17–18. Bányász Kohász Földtan Konferencia az Erdélyi Mûszaki Tudományos Társaság szervezésében, a GEKKO tagjainak részvételével

Cholnoky Jenõ Földrajzi Társaság

Május. Megjelent a Társaság folyóirata, a Collegium Geographicum elsõ száma

Június. Kétnapos körút az Aranyos mentén és a Szilágyságban

 

III. Orvostudományi Szakosztály

Május 11. Marosvásárhely. A Szakosztály rendes évi közgyûlése

Május 11–13. Székelyudvarhely. A Szakosztály X. tudományos ülésszaka (Az ülésszak anyaga az Orvostudományi Értesítõ 2000. évi 73. kötetében jelent meg.)

 

IV. Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály

Január 6. Vincze Mária: A podbanszki (Szlovákia) vidékfejlesztési vállalkozói fórum tapasztalatairól

Március 17. Könyvbemutató és tudományos tanácskozás

 

V. Mûszaki Tudományos Szakosztály

Március 24–25. Fiatalok Mûszaki Tudományos Ülésszaka (Az ülések anyaga a FMTÜ-­ben jelent meg.)

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék