Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1995/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 

1995. évi eseménynaptár

Budapest, január 25-27. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület budapesti bemutatkozása a Magyar Tudományos Akadémia, a Collegium Budapest, az Europa Institut Budapest és a Gróf Mikó Imre Alapítvány meghívására.

25-én este az EME részéről érkezetteket Szász Zoltán, a MTA Történeti Intézete aligazgatója és Pók Attila, az Europa Institut titkára fogadta az Europa Institutban.

26-án de. 10 órakor az Europa Institut dísztermében az erdélyi vendégek kötetlen megbeszélésen vettek részt a magyar tudományos élet megjelent képviselőivel. A vendégeket Kosáry Domokos, az MTA elnöke és Glatz Ferenc, az Europa Institut igazgatója köszöntötte.

26-án du. 4 órakor a Collegium Budapest előadótermében az EME tudományos előadássorozat keretében mutatkozott be Budapesten. A megjelenteket Vékás Lajos, a Collegium Budapest rektora köszöntötte. Benkő Samunak, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnökének Sorsunknak engedelmeskedni vagyunk teremtve című előadását követően Török Katalin, a kolozsvári Állami Magyar Színház tagja Bajor Andor Kelemen Lajos legendája című versét mondta el, majd az EME szakosztályai részéről a következő előadások hangzottak el:

- Tövissi József: A Persány-hegység negyedkori bazaltvulkánosságáról

- Kovács András-Sipos Gábor-Tonk Sándor-Wolf Rudolf: Értelmiség és Erdély magyar társadalma a fejedelemség korában

- Brassai Zoltán: Kovásznai szénsavas fürdők és mofetták a vérkeringési zavarok kezelésében

- Egyed Emese: A megelevenedő költő (Eredmény és titok a Barcsay-kutatásban)

- Barabás Tibor: A Kárpát-medence hidrológiai egységének jelentősége környezetvédelmi szempontból

- Nagy György: Az államnemzet meg a nemzetállam konok kísértete

27-én délelőtt az EME tagjait Kosáry Domokos, az MTA elnöke fogadta a Magyar Tudományos Akadémián.február 9. Elnökségi ülés. Az elnökség megtárgyalta az évi közgyűlési előkészületeket, megállapította a közgyűlés, valamint az azt előkészítő választmányi ülés időpontját és napirendjét. Intézkedett a romániai tudományos kutatók névjegyzékének összeállításáról, megtárgyalta az ösztöndíjpályázatok helyzetét és kialakította az ösztöndíjakkal kapcsolatos álláspontját. Tudomásul vette a Természettudományi és Matematikai Szakosztályon belül a magyar biológiai- és ökológiai csoport megalakulását. Elfogadta a tiszteleti tagság jelölésének és odaítélésének eljárási szabályzatát. Jóváhagyta a Tamás András (Ion Ghica) utca 12. sz. alatti ingatlan megvásárlását.

március 19-én kezdődött el a Dávid Ferenc Egyesület rendezésében az az ünnepségsorozat, melyen Bölöni Farkas Sándor emlékét idézték Egyesületünk előadói. Az erdélyi magyar művelődés halhatatlan szervezője születése kétszázadik évfordulója alkalmával Kolozsvárt követően Marosvásárhelyen, Debrecenben, Bölönben és Sepsiszentgyörgyön tartott előadást Benkő Samu és Imreh István.

április 22. Választmányi ülés. A választmány megtárgyalta és jóváhagyta az évi közgyűlésen előterjesztendő főtitkári, gazdasági tanácsosi és ellenőri jelentést, valamint a jogtanácsos beszámolóját. Megvitatta és jóváhagyta az évi munka- és kiadói tervet. A közgyűlés időpontját május 20-ra tűzte ki. Elfogadta a tiszteleti tagsági minőség odaítélésének eljárását és javasolta a közgyűlésnek, hogy erősítse meg Jakó Zsigmond professzornak az Erdélyi Múzeum-Egyesület tiszteleti tagjává választását. Indítványozta az új tagdíjak megállapítását és döntött az új alapító, rendes és pártoló tagok felvételéről.

május 20. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évi közgyűlése a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. (Iratait lásd az Egyesületi közlemények című rovatban.)

június 7. A Magyar Tudományos Akadémia egyéves ösztöndíjpályázatára beérkezett jelentkezések elbírálása.

augusztus 7. Elnökségi ülés. Az elnökség döntött a doktorandusi ösztöndíjak pótlistájának összeállításáról és a másoddiplomás ösztöndíjak odaítéléséről. Megtárgyalta a Tamás András (Ion Ghica) utca 12. sz. alatti székház berendezésével kapcsolatos ügyeket és jóváhagyta egy demográfus-statisztikus tudományos kutatói állás meghirdetését.

Papolc, október 15. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület közreműködésével felavatták Barabás Samu történetkutató, forrásközlő, a Magvar Országos Levéltár erdélyi osztálya egykori vezetőjének a református templom falára elhelyezett emléktábláját. Az Erdélyi MúzeumEgyesületet Tonk Sándor alelnök képviselte. Beszédet mondtak: Jakó Zsigmond, az Erdélyi Múzeum-Egyesület tiszteleti tagja. Hegyi Klára a Magyar Történelmi Társulat, Kónya Ádám igazgató a Székely Nemzeti Múzeum. Lakos János főigazgató a Magyar Országos Levéltár és Szász Zoltán aligazgató a Magyar Tudományos Akadémia Történeti Intézete részéről.

Debrecen, október 19-20. A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága szervezésében a Magyar Tudományosság a Környező Országokban című tudományos találkozáson az Erdélyi Múzeum-Egyesület részéről Benkő Samu elnök A romániai magyar tudományosság feladatai és lehetőségei címmel tartott előadást és Pap Zoltán, az Orvostudományi Szakosztály elnöke számolt be a Szakosztály munkásságáról.

Szakosztályi munka

Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

Március 24.: Szakosztályi évi közgyűlés. A közgyűlésen Péntek János Hagyomány és megújulás az erdélyi magyar nyelvtudományban címmel tartott előadást.

Dicsőszentmárton, június 9-10.: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának vándorgyűlése Dicsőszentmártonban, a Magyar Ház előadótermében.

Benkő Samu: A Kis-Küküllő mente néhány történelmi sajátossága Egyed Ákos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület vándorgyűléseinek történetéből Pap Imre: Erdőszentgyörgy, a rendtartó falu Sándor Attila: A Kis-Küküllő menti iskoláztatásról Szakács György: Dicsőszentmárton iskolái a kezdetektől 1918-ig

Tonk Sándor: A Marosvásárhelyi Református Kollégium szerepe a Kis-Küküllő menti lelkész- és tanítói társadalom kialakításában

Benkő Elek: Küküllővár három vára

Adorján Károly: Falutörténeti eredetmondák a Kis-Küküllő mentén Nagy László: Szőkefalvi népmondák a falu eredetéről Murádin László: Küküllő menti településnevek Könczei Csilla: Hagyomány és kreativitás a Küküllő menti pontozó táncban

november 11.: Gyarmathi Sámuel emlékülés a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéke és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya rendezésében. Az EME részéről Sipos Gábor titkár tartott előadást Gyarmathi Sámuel életútjáról címmel.

Felolvasóülések

február 24.: Marton József: A Szentszék 1927-es konkordátuma Romániával október 20.: Csomortáni Magdolna: A helynévkutatás mai helyzete

Természettudományi és Matematikai Szakosztály

október 28.: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Társadalomtudományi és Matematikai Szakosztálya évi tudományos értekezlete az Apáczai Csere János Líceum termeiben. A plenáris ülésen és a Matematika-informatika. Környezetvédelem, Kémia, Biológia és Földtudományos osztályokban 44 előadás hangzott el. (Az értekezlet anyaga a Múzeumi Füzetekben jelenik meg.)

november 11.: Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal közösen szervezett vegyészkonferencia.

november 28.: Vegyészek emlékülése Kékedy László hetvenöt éves, Szabó Árpád nyolcvanéves és Várhelyi Csaba hetvenéves születési évfordulója alkalmával.

Felolvasóülések

február 24.: Mészáros Miklós: Új kutatások az Erdélyi-medence szénhidrogén forrásainak feltárására

április 28.: Kovács Zoltán: Lézertípusok és a lézerek alkalmazásai: május 19.: Csonka Pál (Oregoni Egyetem): Röntgenlézerek és gyorsítók szeptember 29.: Uray Zoltán: Az ionizáló sugárzások által okozott rákos megbetegedések

október 6.: Wanek Ferenc: Egy elfelejtett tudománytörténeti tény: kik és mikor fedezték fel a földgázt Erdélyben

A nagykárolyi "Bíró Lajos" Ökológiai Társaság előadásai:

Benedek Zoltán: Környezetvédelem

Benedek Zoltán: A városi szemét hasznosítása

Az "Ökostúdium " csoport előadásai:

Kocsis Kinga: A kertészek

Kerekes Attila: A vízipoloskák

Macalik Kunigunda: A Fekete-Körös vegetációja

A Szamos expedícióról készült film bemutatása

Újvárosi Lujza: Ritka tegzes fajok a hazai entomofaunában

Pattantyús Judit: A filoszféra mikrobiológiája

Mózes Katalin: Az oligochasták

Orvostudományi Szakosztály

A már működő gyógyszerészeti és orvostörténeti szakcsoportok mellett megalakultak a gyermekgyógyászati, kardiológiai, homo-onkológiai, laboratóriumi és fogorvosi szakcsoportok. Az év folyamán Dicsőszentmártonban. Gyergyószentmiklóson, Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen tartottak üléseket. Ezeknek keretében Módy Jenő Szérum lipoproteinek és szabad zsírsavak kimutatásának új módszere és azok klinikai jelentősége, Lőrinczi Zoltán pedig Az agykérgi működések szabályozásának modelljei címmel tartott előadást.

Marosvásárhely, április 20-25.: Tudományos továbbképző konferencia Belgyógyászati diagnosztika és terápia címmel, az EME Orvostudományi Szakosztálya és a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem I-II. Belklinikájának szervezésében 6 budapesti és 2 marosvásárhelyi előadó közreműködésével. Az EME részéről Ferencz László és Benedek István tartott előadást.

Kovászna, április 20-25.: Az EME Orvostudományi Szakosztálya szervezésében a laboratóriumi szakcsoport Haladás a klinikai laboratóriumi diagnosztikában címmel rendezett továbbképző tanfolyamot 4 budapesti és 3 marosvásárhelyi előadó részvételével.

Székelyudvarhely, április 28-29.: Gyermekgyógyászati továbbképző tanfolyam 7 miskolci gyermekgyógyász együttműködésével és a Segítő Jobb 4 munkatársának jelenlétében.

Szilágysomlyó, április 30.: A dr. Mártonffi István születésének 100. évfordulóján rendezett ünnepségen előadást tartott Péter Mihály, az Erdélyi Múzeum-Egyesület alelnöke.

Budapest, május 1-2.: Továbbképző tanfolyam a környező országok fiatal kardiológus szakorvosai vagy szakorvos jelöltjei számára a Gábor György Alapítvány, a Budapesti Országos Kardiológiai Intézet, a Magyar Kardiológusok Társasága és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztálya szervezésében, több mint 20 romániai résztvevővel.

Marosvásárhely, szeptember 14-16.: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztálya 5. Tudományos Ülésszaka, ahol öt szakosztályban 168 előadás hangzott el. (Az értekezések szövege az Orvostudományi Értesítőben jelenik meg.)

Kolozsvári csoport

Felolvasóülések

január 31.: Sergiu Duca professzor előadása az endoszkópos hasi műtétekről

május 30.: Harmathy Éva, a budapesti SOTE magatartástudományi intézete munkatársának az orvos és a beteg kapcsolatáról szóló előadása

október 10.: Bódizs György laboratóriumi szakorvos vitaindító előadása december 19.: Széplaki Attila ortopéd főorvos vetítettképes előadása indiai úti élményeiről

Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály

május 20.: A Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály évi közgyűlése. A leköszönő Nagy György helyébe a közgyűlés Vetési Lászlót választotta meg a szakosztály elnökévé.

október 12.: Szakosztályi ülés: a közgazdasági és szociológiai csoportok munkájának, valamint jövő terveinek megbeszélése.

október 31.: Bővített szakosztályi ülés a pszichológusok bevonásával: azoknak a kutatási feladatoknak a kijelölése, amelyek a többi szakcsoporttal együtt végezhetők.

Műszaki Tudományi Szakosztály

április 1.: A Szakosztály rendes közgyűlése

Előadások

Miskolc, február 23.: micro 'CAD 95

Gyenge Csaba, Klementis Ottó, Kismihály János: Számítógéppel támogatott szerszámés mérőeszköztervezés tömítőelemek gyártásához

Gyenge Csaba: A DFMA integrált tervezőrendszer

Gyenge Csaba: The Geometric Analysis of the Tool Path in Pocket Milling Process Optimization

Gyenge Csaba: End Mill deflection Control for Cutting Errors Minimization in Pocket Milling Process Optimization

Tusnád, március 20-25.: Nemzetközi Tudományos Ülésszak. A műemlékek rehabilitálásának elméleti és gyakorlati kérdéseiről hangzottak el előadások.

Balogh Ferenc: Régi típusú erdélyi fedélszerkezetek

Kolozsvár, április: Országos Gépészeti Találkozó

Pálfalvi Attila: Drótszövettel erősített porózus szűrőlemezek előállítása fémporokból

Gyenge Csaba: Korszerű termékfejlesztési módszerek

Kerekes László: Minőségi költségek szerepe a minőségbiztosításbanáprilis 24.: "Tornyot raktam" Ifjúsági Konferencia

Balogh Ferenc: A restaurálási tervek engedélyezéseiről Romániában Illyefalva, május 12-14.: Számítógép az oktatásban

Jodál Endre: TurboFlex - Tanítóprogram a román igeragozás elsajátításában Sopron, július 14.: MTESZ - Nemzetközi Konferencia

Balogh Ferenc: Az erdélyi műemlékvédelem helyzete Ungvár, augusztus 30.: XVIII. Országos Műemlék Konferencia

Balogh Ferenc: Fenntartási gondok Erdélyben Szófia, szeptember 26-28.: Nemzetközi Fogaskerék Konferencia

Gyenge Csaba: Nagy pontosságú csigahajtások tervezése és gyártása Budapest, október 9-10.: "Eklektika és Szecesszió" Tudományos Konferencia

Balogh Ferenc: Gondolatok a századvégi építészetről Kudzsir, október 12-14.: MTeM'95

Gyenge Csaba, Klementis Ottó: CAD and Database menagment for tichting elements

Gyenge Csaba. Kismihály János: Generation of the tooth surface of grears with alien axes

Kerekes László: Quality ensurance using the FMEA method

Bitay Enikő: Implementing of CAD at the layout plans for the component equipement

Krakkó, október 26-28.: VI. DAAAM '95 Nemzetközi Konferencia

Gyenge Csaba: Mechanikus robot periféria fejlesztése

Gyenge Csaba: A DFA szoftver alkalmazása nagyméretű áteresztőcsapok elemzésére és áttervezésére

Gyenge Csaba: A szereléshibák befolyása a fogaskerék kapcsolások hordképének alkalmazására

Kerekes László: Irányított tulajdonságú köszörűkoronggal való köszörülés

Dunaújváros, október 30.: Gépészeti Szakmai Nap

Gyenge Csaba: Korszerű hajtóművek tervezése és gyártása

Felolvasóülés

november 3.: Gyenge Csaba: Beszámoló az 1995-ös Nemzetközi Fogaskerék Konferenciáról november 24.: Kerekes László: Beszámoló a VI. DAAAM Nemzetközi Konferenciáról

Helyi csoportok

Dicsőszentmárton, június 9-10.: A dicsőszentmártoni EME csoport vendégül látta és részt vett az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya vándorgyűlésének megszervezésében. (Részletesen l. az Eseménynaptárnak a Szakosztály munkásságáról beszámoló részét.)

Nagyvárad, 1995. május 25.: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület nagyváradi csoportjának alakuló ülése.

Nagyvárad, október 12.: Kerekasztal megbeszélés Az EME szerepe és feladatai Nagyváradon és Bihar megyében címmel a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály tagjainak szervezésében.

Nagyvárad, november 18.: Szakmai megbeszélés A Debreceni Ady Endre Orvosakadémia továbbképzésének szakmai tapasztalatai címmel az Orvostudományi Szakosztály tagjainak szervezésében.

Szilágysomlyó, március 11. és 18.: Történelmi vetélkedők az 5-8. osztályok, illetve a 9-12. osztályok számára az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége rendezésében.

Szilágysomlyó, április 29.: Megemlékezés és emléktábla avató ünnepség dr. Mártonffi István születésének 100. évfordulóján az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának tagjai és a Báthory István Alapítvány közös rendezésében.

Szilágysomlyó, szeptember 23.: Orvostovábbképző és történettudományi előadások a Báthory István Alapítvány, a Magyar Egészségügyi Társaság, az Erdélyi Múzeum-Egyesület helyi csoportja és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége közös rendezésében.

Az Orvostovábbképző előadói: Lőrincz István (Lugano), Tar Erika (Kaposvár), Galuska László (Debrecen), Márton Hajnalka (Kecskemét)

A történettudományi előadásokat Nagy László (Budapest), ifj. Entz Géza (Budapest) és Nagy Mihály (Szilágysomlyó) tartották.

Szilágysomlyó, november 4.: Tudományos ülésszak. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület helyi csoportjának közös szervezésében. Egyed Ákos Az erdélyi magyarság története című könyv előkészületeiről, Faragó József pedig Népi kultúra, nemzeti kultúra címmel tartott előadást.

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék